НСТС медицинска експертиза заседание корупция механизъм наблюдение електронни направления, рецепти

МС одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2019 г.

Със свое решение правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и доклада към него, също така предложи на Народното събрание да го разгледа и приеме.

В него е отбелязано, че 2019 г. приключи с дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 1 152,4 млн. лева. Отнесено към БВП това представлява 1,0 % от БВП. За сравнение, в разчетите към ЗДБРБ за 2019 г. е заложен дефицит за годината в размер на 2 432,6 млн. лв., което означава, че се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 1 280,2 млн. лева. Отчетеният за годината дефицит се дължи на извършените еднократни разходи във връзка с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип многофункционален боен самолет за българските военновъздушни сили. Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” за 2019 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е положително в размер на 2,1 % от БВП, което съответства на разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Закона за публичните финанси.

Фискалният резерв към 31.12.2019 г. е 8 768,1 млн. лв., в т.ч. 8 564,7 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 203,4 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2019 г. са в размер на 44 048,6 млн. лв., което представлява 100,4 % спрямо годишните разчети. Представени като относителен дял в БВП, приходите представляват 37,1 % от БВП, при 36,1 % от БВП за 2018 г. Съпоставени с 2018 г. постъпленията по консолидираната фискална програма бележат номинален ръст от 11,1 % (4 397,7 млн. лева).

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2019 г., възлизат на 45 201,0 млн. лв., което представлява 97,6 % спрямо разчета за 2019 г. Разходите по КФП, като процент от БВП, представляват 38,1 % от БВП за 2019 г., при 36,0 % от БВП за 2018 г. Номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (поради по-високите разходи по националния бюджет, вкл. разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, както и по сметките за средства от ЕС), разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите за субсидии и други.

Лихвените плащания възлизат на 648,8 млн. лв. (96,9 % от планираните за 2019 г.), текущите нелихвени разходи – на 35 753,9 млн. лв. (99,7 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) -7561,5 млн. лв. (89,4 % от разчетите към ЗДБРБ за 2019 г.) и предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина – 43,7 млн. лв., при планирани с разчетите към ЗДБРБ за 2019 г. 14,4 млн. лева.

Вноската на България в общия бюджет на ЕС възлиза на 1 193,1 млн. лв. (1,0 % от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2019 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2019 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2019 г. по сметката на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българската народна банка е в размер на 3 104,1 млн. лв., от който 3 104,0 млн. лв. са депозирани в отделна сметка. Размерът на държавния дълг към 31.12.2019 г. е 22 023,0 млн. лв.

- реклама -