Как община Враца помага на деца в риск

Община Враца се включи в кампанията на ОПРЧР „Мисията е възможна”. Какво е направила общината за децата в риск разказва кметът Калин Каменов.

Отчитате ли промяна в обществените нагласи спрямо децата от социалните услуги?

Обществеността във Враца е активно ангажирана към проблемите на децата в социалните институции и показва съпричастност към деинституционализацията. Когато започнаха първите строежи на ЦНСТ, се прокрадваше недоволство от живеещите в непосредствена близост. Днес част от тях кандидатстват за работа в социалните услуги, т. е. превъзмогнали са предубежденията си и са погледнали по друг начин на процесите като необходими и правилни.

Какви социални услуги за деца се предлагат в града?

В община Враца се предоставят 8 социални услуги за деца. Това са Преходно жилище, три Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Дом за деца, лишени от родителска грижа, „Асен Златаров“, Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, звено „Майка и бебе“. По проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“ работим за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата.  Услугата „Приемна грижа“ се ползва от 31 деца. Утвърдени са 30 професионални приемни семейства.

Предстои ли разкриването на нови социални услуги?

В Община Враца предстои да бъдат разкрити 5 нови социални услуги за 230 потребители. Предстои изграждането на ЦНСТ, оборудване на Преходно жилище за деца от 15 до 18 г. и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. На 21 ноември 2018 г., заедно със зам.-министър Зорница Русинова, дадохме началото на изграждането на ЦНСТ за деца и младежи без увреждания. Тук е поводът да благодаря на МТСП за подкрепата. Предстои оборудването на Център за обществена подкрепа и на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания.

Пред какви трудности се изправя Вашата община при предлагането на социални услуги за деца?

Текучеството на служители, ниското заплащане и стресът правят работата на социалния работник не толкова популярна. Един от приоритетите ни е подобряване условията за работа и увеличаване на трудовото  възнаграждение. През последните години работим усилено за социалната инфраструктура и реалното създаване на нови, алтернативни услуги за деца, изпаднали в нужда от подкрепа.

Интервюто е дадено пред konkurent.bg

- реклама -