данъци партии, субсидии, Ананиев, НАП

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане ЗИД и ЗМДТ

Публикуван е за обществено обсъждане проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), мотивите към него и частична предварителна оценка на въздействието. Това съобщава министерството на финансите.

Предложените промени в ЗИД на ЗМДТ целят справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, както и въвеждане на единна методология за определяне на разходите, които формират таксата за битови отпадъци, осигуряване на публичност и прозрачност чрез задължението за провеждане на обществени консултации при определянето на разходите, формиращи таксата и опазване на околната среда.

Проектът на ЗИД на ЗМДТ предвижда по-ясно дефиниране на разходите, които е допустимо да бъдат включени при определяне размера на таксата. Предложени са норми, които да гарантират, че финансираните за сметка на други източници разходи не участват при определяне размера на таксата за битови отпадъци.

Установяването на по-ясни правила цели гарантиране на спазването на законовите принципи за възстановяване разходите по предоставяне на услугите и за справедливо определяне размера на таксата.

С цел прозрачност при определянето на разходите по план-сметката е предложен ред за провеждането на обществено обсъждане преди одобряването й, както и публичност на обобщените данни от нея чрез публикуване на интернет страниците на общините и на Националното сдружение на общините в Република България – на годишна база.

Предвидено е водеща основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци да бъде количеството на битовите отпадъци.

При това е необходимо местните власти да предприемат адекватни мерки за реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Установяването в закона на основите за разпределяне на разходите следва да улесни общинските съвети при осъществяване на техния избор в съответствие с принципите на ЗМДТ. Използването на основи, различни от количеството битови отпадъци, е предложено да бъде поставено под условие, предвид което останалите основи няма да са алтернатива на водещата основа и изборът им следва да бъде допълнително мотивиран.

В проекта на ЗИД на ЗМДТ са предложени следните видове основи:
 1. За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране:
 • индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
 • количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и определената честота за тяхното транспортиране;
 • брой ползватели на услугата в имота.
 1. За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации:
 • индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
 • количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и определената честота за тяхното транспортиране;
 • брой ползватели на услугата в имота.
 1. За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината:
 • брой ползватели на услугата в имота;
 • разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот;
 • брой лица с постоянен адрес.
Съгласно законопроекта, размерът на таксата за единица основа се определя за всяка календарна година и се приема с решението на общинския съвет за одобряване на план-сметката за съответната година.

Предложено е в 14-дневен срок преди внасянето за разглеждане на заседание на общинския съвет на проекта за решение за приемане на конкретните основи, заедно с проекта на доклад на вносителя, същите да се публикуват на интернет страницата на общината за обществено обсъждане. Също така информацията и данните за одобрените план-сметки, отчетените разходи и отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година, както и приетите основи за определяне на таксата за битови отпадъци за текущата година се предвижда да се публикуват ежегодно в срок до 15-ти февруари на интернет страницата на общината във формат определен с наредбата за изготвяне на план-сметката.

Националното сдружение на общините в Република България ежегодно да оповестява обобщена информация, свързана с таксата за битови отпадъци по общини, области и на национално ниво.

Със законопроекта се предлага установяването на петгодишен преходен период, чрез който да се гарантира плавен преход, като не се допуснат случаи на увеличения на индивидуално определения размер на таксата за битови отпадъци с повече от 20 на сто.

Предвидена е също така възможност за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. включително, по избор на съответната община, да не се прилагат установените в закона основи, за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации. В тези случаи е предложено да се прилага основа „разгъната застроена и/или незастроена площ“.

Предвидената възможност цели даване на времева възможност за осигуряване на необходимата информация и създаване на условия за прилагане на посочените в закона основи.

- реклама -