МФ с важна новина: Какво ще става с доходите у нас

МФ с важна новина: Какво ще става с доходите у нас. Реално нарастване на заплатите чак през 2023 г., сочи доклад.

Очакванията за динамиката на доходите в средносрочен план ще останат високи, но оценките за тяхното реално нарастване са ревизирани в низходяща посока. Това се казва в прогноза на Министерство на финансите в План за действие за изпълнението на Националната програма за

развитите на България за периода 2022-2024 г.

През тази година номиналният растеж на компенсацията на един нает е 8.1% и отразява очакваното търсене на труд, повишаването на минималната работна заплата и осигурителни прагове, както и някои вторични

ефекти от високата инфлация в страната.

Влиянието на инфлационните процеси върху номиналното нарастване на доходите се очаква да се реализира с известен лаг и да се осъществи в по-голяма степен през 2023 г., сочи още прогнозата.

Според нея забавянето на растежа на компенсацията

на един нает през 2022 г., спрямо предходната година, ще е резултат основно от по-ниския принос на публичния сектор. Друг фактор, който се очаква да има ограничаващо влияние е включването на бежанците от Украйна в пазара на труда, тъй се допуска, че те ще са заети в

дейности с относително по-ниски заплати.

С постепенното ускоряване  на производителността на труда през 2023 г., търсенето на кадри и нарастването на цените, компенсацията на един нает ще се повишава с ускорен темп от 9.2%. В периода 2024-2025 г.

този темп ще остане висок, съответно 8.2 и 7.6%,

но ще започне да се забавя. Реалното нарастване на доходите от труд ще се  възстанови частично през 2023 г., като едва през 2024-2025 г. може да се очаква то да е съпоставимо с темповете в периода преди 2021 г., пише в документа.

Според него забавянето на икономическата активност

през 2022 и 2023 г. ще отразява по-ниския темп на нарастване на производителността на труда, който ще достигне 2.1% през 2022-2025 г., което заедно с очакваното нарастване на доходите от труд

ще доведе до 6.1% средногодишен растеж

на номиналните разходи за труд на единица продукция. Реалните разходи за труд на единица продукция ще се повишават средно годишно с 0.9%.

Към настоящия момент очакванията са за продължаващо поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2022 г., което

да започне да се забавя през втората половина

на годината. В съответствие с това, нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява до третото тримесечие на годината, след което ще започне да се забавя,

а инфлацията в края на 2022 г. ще достигне 10%.

Водещ принос за това ще имат храните, чието поскъпване ще се ускори до 16.4% на годишна база през декември. Енергийните стоки също ще допринесат положително, като

повишението в цените на транспортните горива

се очаква да достигне 25.1% в края на годината. Услугите ще поскъпнат с 8.1% в края на 2022 г., а неенергийните нехранителни стоки – с 6%.

Средногодишната инфлация през 2022 г. се

прогнозира да бъде 10.4%. В съответствие с очакванията за низходяща ценова динамика при всички основни суровини в периода 2023-2025 г., както и с изчерпване на наблюдаваните вторични ефекти, темпът на инфлация в страната също се очаква да продължи да се забавя.

Енергийните стоки ще имат

отрицателен принос, поради очакваното намаление на международната цена на петрола, което ще доведе до поевтиняване на автомобилните горива.

Търсенето на кредити през 2022 г. ще се забави

в сравнение с 2021 г., в съответствие с очакваното влошаване на икономическата ситуация и повишената несигурност поради войната в Украйна. Вземанията от предприятия в края на 2022 г. ще забавят растежа си до 4.6% (при 6.1% в края на 2021 г.) поради отрицателните ефекти върху инвестиционната активност,

а тези на домакинствата – до 9.9%.

Фактори, които ще действат в посока забавяне растежа на кредита за домакинствата, ще бъдат очакваното забавяне в растежа на потреблението и на компенсациите на наетите през 2022 г. Ограничаващо кредитната активност влияние от страна на предлагането

може да има и обявеното от БНБ постепенно увеличение

на нивото на антицикличния капиталов буфер през октомври 2022 г. и в началото на 2023 г. Въпреки прогнозираното забавяне при жилищните кредити, през 2022 г. темпът им на растеж ще остане относително висок, тъй като покупката на жилище е основна алтернативна форма за инвестиция или за съхранение на стойността в среда на висока инфлация и ниски лихвени проценти, прогнозират експертите.

До края на прогнозния период се очаква нарастването на кредита

за домакинства да продължи да се забавя. То ще остане на относително високи нива в съответствие и с прогнозираното развитие при компенсацията на наетите лица. В края на 2023 г. растежът на вземанията от домакинствата се прогнозира да бъде 8.9%, а в края на 2025 г. – 7.7% България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средното равнище за ЕС.

- реклама -