КНСБ почасовото кредити НСИ бюджет излишък дълг доходи разходи минимална работна заплата

МФ очаква излишък в размер на 798,6 млн. лв. по консолидираната фискална програма за 2017 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2017 г. да бъде положително в размер на 798,6 млн. лв. или 0,8 % от прогнозния БВП. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 година. Той е свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Спрямо заложената цел с разчетите към ЗДБРБ за 2017 г. бюджетното салдо по КФП отчита номинално подобрение с над 2,1 млрд. лева.

Силното фискално представяне на България намери отражение и в годишните доклади на международните рейтингови агенции, като S&P Ratings и Fitch Ratings повишиха кредитния рейтинг на страната, съобщават от МФ.

Приходите и помощите по КФП за 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 35 240,2 млн. лв. (99,4 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 102,8 % спрямо разчета за годината, като съпоставени с предходната година те нарастват с 2 673,8 млн. лв. (8,6 %). Постъпленията от помощи за 2017 г. са по-ниски в сравнение с 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 57,2 %.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 34 441,6 млн. лв., което е 93,7 % от годишния разчет.

Разходите за 2016 г. са в размер на 32 491,4 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 888,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

- реклама -