Евростат излишък фискален резерв

МФ очаква излишък в размер на 3 466,6 млн. лв.  към ноември

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец ноември 2016 г. да бъде положително в размер на 3 466,6 млн. лв. (3,9% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен дефицит по КФП в размер на 406,4 млн. лв. (0,5% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,4 процентни пункта.

Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,8% от прогнозния БВП.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към края на месец ноември 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 31 135,2 млн. лв. (94,3% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2015 г. се отбелязва ръст от 2 059,0 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 382,8 млн. лв., докато грантовете от Европейския съюз (ЕС) са по-ниски. Изпълнението на годишния разчет при постъпленията от ЕС  е 110,8%.

- реклама -