легла, COVID, София, болница
снимка: Pixabay

Медицинските синдикати не са съгласни с новите мерки

Медицинска федерация „Подкрепа“ иска здравния министър да анализира внимателно текста на заповедта, в която задължава здравните служители да работят със зелени сертификати и възможността за отмяната му или прецизиране. Това се казва в официална позиция на синдиката.

Синдикатите са категорични, че се нарушава конституционно гарантираното право на труд на медицинските служители.

Ето и аргументите, които синдикатите излагат пред здравния министър:

Съгласно т.I.29. от Ваша Заповед РД-01 856 от 19.10.2021 г. като противоепидемична мярка се въвежда изискването „работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването”.

От една страна, цитираната формулировка предизвика предприемането на действия от страна на работодатели, с които драстично се нарушава конституционно гарантираното право на труд при погазване на множество разпоредби на трудовото законодателство. Непосредствено след публикуването на заповедта, започнаха да постъпват десетки сигнали от синдикални членове на Медицинска федерация „Подкрепа”, работещи в лечебни заведения.

Според предоставената информация, в общия случай, те са били уведомени, че считано от 21 октомври 2021 г. няма да бъдат допускани до работа, ако не отговарят на посоченото изискване, като в този случай ще им бъде отчетена „самоотлъчка” или ще трябва да подадат заявление за ползване на неплатен отпуск.

Лишаването на работника или служителя от възможността да положи труд в случаите, когато се явява в установеното работно време с готовност да осъществява трудовите си функции, не може по никакъв начин да се обвързва с негативни последици за него, изразяващи се в неизплащане на трудовото възнаграждение, а още по-малко в констатирането на „самоотлъчка”, доколкото това е основание за дисциплинарно уволнение съгласно разпоредбата на чл.190 от Кодекса на труда.

От друга страна, предвид ориентировъчните обобщени данни за ваксинационния статус на заетите в болничните заведения, недопускането на работа, при условията на т.I.29. Ваша Заповед РД-01-856 от 19.10.2021 г., крие изключително сериозен риск болничните заведения да бъдат изправени пред обективна и практическа невъзможност да изпълняват функциите си, а допуснатите до работа работници и служители да бъдат претоварени извън допустимото и то на общия фон на недостиг на здравни работници.

В този смисъл, трябва да се отчете и факта, че дори стимулиращия ефект на това изискване в посока нарастване ръста на ваксинираните, би бил постижим от формална гледна точка след завършване на пълен цикъл на ваксинация, което е свързано обективно с технологичен срок, изтичащ далеч след влизане на Вашата заповед в сила.

 

- реклама -