Павлова Таяни Директива командировани работници

Лиляна Павлова и Антонио Таяни подписаха Директивата за командированите работници

Лиляна Павлова и Антонио Таяни подписаха днес актуализираните правила за командироване на работници.

Те бяха договорени от Българското председателство по време на неговия мандат.

След като влязат в сила, новите правила ще гарантират заетите лица в целия Европейски съюз да получават еднакво заплащане за положения от тях труд, като по този начин ще установят правилния баланс между интереса на трудещите се и бизнеса. Срокът за транспониране и датата на прилагане ще бъдат две години след влизане в сила на Директивата.

„Приносът към един по-справедлив и ефективен пазар на труда в Европа бе един от приоритетите на Българското председателство. Щастливи сме, че успяхме да допринесем за превръщането на тази идея в реалност. Поправената Директива за командироване на работници ще подобри закрилата на трудещите се, като насърчи лоялната конкуренция между фирмите. Новите правила целят да отговорят на новите икономически условия и състояние на пазара на труда, като се гарантира законодателството ни да е съобразено с реалностите на днешния и утрешния ден, придвижвайки напред социалното измерение на Европейския съюз и изпълнявайки указанията на лидерите от ЕС в социалната сфера“, заяви Лиляна Павлова след подписването.

По време на своя мандат, Българското председателство обедини държавите-членки около общи позиции по правилата за координиране на социалното осигуряване в ЕС, по баланса между професионалния и личен живот за родители и настойници, както и по по-справедливите условия на труд.

След като се приемат, тези актове ще дадат нови и по-ефективни права на гражданите, като по този начин се поставят основите на Европейския стълб на социалните права.

Целенасочените усилия на Председателството в областта на социалната политика направиха възможно изпълнението на неговите ангажименти за постигане на по-нататъшен напредък при намирането на решения за резултатна заетост и устойчив и балансиран икономически растеж, заявени в началото на шестмесечния му мандат.

 

Павлова и председателят на ЕП Таяни подписаха още два законодателни акта, които бяха финализирани по време на Българското председателство – за проверка за пропорционалност преди приемане на ново регулиране за професиите и за мониторинг и докладване на емисии на CO2 и разхода на гориво от нови тежкотоварни превозни средства.

Правилата за проверка за пропорционалност целят хармонизиране на начина, по който се изпълняват проверките за пропорционалност преди държавите-членки да въвеждат ново регулиране за професиите. Те ще увеличат прозрачността по начините, по които се регулират определени професии в държавите-членки. Това ще гарантира националните мерки да бъдат пропорционални, и че няма да се ограничава нецелесъобразно достъпа до професионална дейност и че няма да се създават неоправдани пречки на пазара по интернет.

Регламентът за мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежкотоварни превозни средства представлява част от цялостните усилия на ЕС за ограничаване на емисиите на CO2 и е крачка към конкурентоспособна ниско-въглеродна икономика.

Повече информация относно законодателните актове, подписани днес, можете да намерите  туктук и тук.

- реклама -