Снимка: БГНЕС

Лъчезар Борисов: Икономическият срив е в ход!

Лъчезар Борисов, бивш министър на икономиката, Фейсбук:

Икономическият срив е в ход!
До края на годината инфлацията ще продължи да изяжда покупателната способност и да оказва натиск върху частното потребление. Правителственото потребление в лицето на крайните разходи за колективно потребление, които задоволяват потребностите на обществото вече се сриват. Вносът в реално изражение расте два пъти по-бързо от износа и състоянието на текущата сметка се влошава. Изтичат капитали от страната. Частните инвестиции в икономиката спадат драстично, а бизнеса се презапасява с материали и суровини, като се стреми да избегне частично инфлацията, защото не усеща антиинфлационна подкрепа.
За 6 месеца икономическата ситуация се влоши драстично. Инфлацията в България е два пъти по-висока от тази в еврозоната. Данните за месец май, които ще бъдат оповестени в сряда ще донесат допълнителен песимизъм. Ето накратко какво се случи до тук:
• За 6 месеца цените на обикновения дизел по бензиностанциите нараснаха с 36%, достигайки средна цена от 3.38 лв. за литър.
• За 6 месеца цените на обикновения бензин А 95 скочиха с 37%, достигайки 3.31 лв. за литър.
• За 6 месеца цените на хранителните продукти на едро по данни на Държавната комисия по стокови борси и тържища са нарасли с почти 25%, въпреки сезонния спад на цените на някои плодове и зеленчуци.
• Инфлацията при цените на производител на вътрешния пазар е почти 50% на годишна база по данни на НСИ, като предстои ускоряване.
• Инфлацията при цените на производител на вътрешния пазар е 2 пъти по-висока от тази на международния пазар.
• Годишната инфлацията през месец май и месец юни ще достигне най-високите исторически нива след фалита на България през 1996 – 1997 г.
Ускореното забавяне на икономическия растеж е в ход. Прогнозираният от Българската академия на науките риск от стагфлация ще бъде усетен до края на годината.
• Съгласно предварителните данни на НСИ икономическият растеж за първото тримесечие на 2022 г. не е 4.5%, а е само 4%.
• Основната причина за реализирания икономически растеж е натрупването през първото тримесечие на запаси от страна на фирмите. С цел да се предпазят от инфлацията фирмите са вложили значими средства в запаси от суровини и материали, незавършено производство, готова продукция и стоки за препродажба в предприятията, което е довело до нарастване с 30% в реално изражение на показателя бруто капиталообразуване.
• Фирмите са преустановили инвестиционната си дейност, като с цел предпазване от неконтролируемата инфлация са инвестирали в запаси. Реални инвестиции в икономиката няма. Инвестициите в основен капитал са намалели с 5.6% в реално изражение на годишна база през първото тримесечие на 2022 г. Спадът е провокиран както от влошената бизнес среда през последните 6 месеца, така и от липсата на средства към бизнеса по Плана за възстановяване и устойчивост.
• Приносът на нетния износ към реалния икономически растеж става все по-малък и международното представяне на страната се влошава. Износът през първото тримесечие е нараснал в реално изражение с 6,5% на годишна база, докато вносът нараства двойно и достига до 13.5% реален ръст на годишна база. Това означава, че приносът на нетния експорт към БВП се влошава. За пример, през периода януари – март 2022 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 946.7 млн. евро (1.3% от БВП) при положително салдо от 35.2 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – март 2021 г. Това означава, че през първото тримесечие се наблюдава влошаване на външната позиция на страната с 1 млрд. евро, които са изтекли към чужди икономики.
• През първото тримесечие на 2022 г. крайното потребление нараства с 5.2%, като намалява ръстовете си спрямо предходните тримесечия. Ускоряващата се инфлация се очаква да намали рязко покупателната способност през следващите тримесечия и потреблението да спадне, а от там и икономическия растеж. През първото тримесечие колективното потребление (крайните разходи на правителството за колективно потребление, които задоволяват потребностите на обществото като цяло), намаляват рязко с 2.3% в реално изражение, спрямо същото тримесечие на предходната година. Това е доказателство, че правителството е спряло изпълнението на всички текущи проекти и не разходва средства, които задоволяват потребностите на обществото.
• Доверието на потребителите се сви драстично и даде сигналите си за влошаващата се ситуация.
• Standard & Poor`s очаква растеж от едва 1.6%.

 

- реклама -