генерици

Купуваме лекарства с рецепта от автомат

В населени места, в които има разкрита аптека, на нейната територия да могат да се продават чрез автомат лекарства, които се отпускат по лекарско предписание.

Това предвиждат промени в Наредба № 28 от 2008 г. за условията, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, качени за обществено обсъждане.

Автоматът обаче трябва да разполага с възможност за аудио-видео връзка в реално време с магистър-фармацевт.

В него ще се продават разрешени за употреба в България лекарствени продукти от лекарствените групи по приложение № 5 от наредбата,

с изключение на тези, съдържащи наркотични вещества, както и такива,

класифицирани във фармакологични групи „Антидиабетни лекарствени продукти“, „Кръв и кръвотворни органи“ и „Противотуморни и имуномодулиращи лекарствени продукти“ съгласно анатомо-терапевтично-химичната класификация на Световната здравна организация.

Изключение е допуснато и в случаите, в които автоматът е собственост на аптека с ръководител помощник-фармацевт.

Чрез такива автомати ще могат да бъдат продавани само лекарствени продукти,

които се отпускат без лекарско предписание.

Досега продажба на лекарствени продукти чрез автомат можеше да се извършва единствено на такива, които се отпускат без лекарско предписание и автоматите задължително следваше да са разположени на територията на аптеката.

Сега се предлага такива да се поставят и в населени места без аптека, ако той има техническа възможност за връзка в реално време с магистър-фармацевт.

По данни, събирани в хода на изработването на областните аптечни карти, е установено,

че едва 11% от населените места в България имат работеща аптека, а над 20% от населението живее изобщо без достъп до фармацевтична грижа и услуга.

Този проблем налага вземането на съвременни адекватни мерки, които да отговарят на потребностите на населението в по-малките населени места, в които няма разкрита аптека,

пише в мотивите към проекта.

Целта на предложения проект е да се увеличи достъпът на пациентите до лекарствени продукти в населените места, особено в тези, в които няма разкрита аптека.

Това е жизнено необходимо за задоволяване на здравните потребности на населението,

което в по-голямата част от населените места няма достъп до аптеки.

В тези случаи българските граждани е необходимо да реализират допълнителни разходи,

за да си осигурят необходимите лекарствени продукти от други населени места.

Изрично се въвежда задължението лекарствените продукти, които са с режим на отпускане по лекарско предписание и които се продават чрез автомати, да са предписани с електронна рецепта.

Въвежда се и забрана за предоставяне на консултации, когато се отпускат лекарствени продукти чрез автомат от други лица,

освен назначените по трудов договор и/или договор за управление на аптеката фармацевти и студенти,

преминаващи изискуемия стаж по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“

за образователно-квалификационна степен „магистър“ и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование

по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по .“

- реклама -