Криза: Семействата изправени пред риск да не могат да плащат кредити си

Кредитите за домакинства продължават да нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити.

Запазването на текущите темпове на кредитен растеж при настоящите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта,

което при вече ясно очертаната тенденция към промяна на лихвения цикъл може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите

да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическите условия.

Това посочват от Българска народна банка, пише Pariteni.bg

В отговор на тези рискове, през 2021 г. УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г.

Решенията за увеличаване на нивото на антицикличния буфер са оповестени 12 месеца преди влизането им в сила в съответствие с чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8 на Българската народна банка,

като за периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на антицикличния буфер се запазва на ниво от 0.5%, напомнят от банката.

Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.5% през второто тримесечие на 2023 г.

Предвид на запазващата се висока кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата среда,

антицикличният капиталов буфер на ниво от 1.5% през второто тримесечие на 2023 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция,

предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

- реклама -