КПКОНПИ, Соня Момчилова, СЕМ, член, конфликт на интереси, несъвместимост

КПКОНПИ изпраща сигнал до Радев заради назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМ

КПКОНПИ установи несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова-Йовева за член на Съвета за електронни медии с указ на президента Румен Радев.

Проверката е назначена на 18.08.2021 г. по сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на Указ на президента на Република България за назначаването й, г-жа Момчилова е била едноличен собственик на капитала на търговско дружество, а това противоречи на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията (чл. 26 и чл. 27).

В хода на проверката на КПКОНПИ е установено, че към датата на издаване на президентския указ (27.07.2021 г.), а и след това – до 05.08.2021 г., Соня Момчилова е едноличен собственик на капитала на „План Це“ ЕООД.

В деня на издаването на указа тя е взела решение за приемане на съдружник във фирмата, а на 30.07.2021 г. му е прехвърлила с договор за покупко-продажба всички свои дружествени дялове и той е вписан в Търговския регистър като собственик на капитала на дружеството на 5.08.2021 г.

Същия ден г-жа Момчилова подписва декларации по реда на Закона за радиото и телевизията, с които потвърждава, че отговаря на нормативните изисквания и тя или член на семейството й нямат частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ.

Макар при подаването на декларациите несъвместимостта да е отстранена, към датата на заемане на длъжността тя е била налице.

Съобразно правомощията си (чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ), Комисията проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органите по назначаването на тези лица за предприемане на съответни действия.

С решението си от днес КПКОНПИ изпраща събраните в хода на проверката доказателства на президента на Република България, като орган по назначаване, за предприемане на необходимите действия по компетентност.

- реклама -