Виваком

Компанията, собственик на Виваком, апелира за спазване на европейското законодателство в България

InterV, дружеството, което е едноличен собственик на капитала на „Вива Телеком България” ЕООД, („Вива България“), а Вива България е едноличен собственик на капитала на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Виваком“), се обърна към съдебни и правителствени институции в България с официално писмо до Висшия съдебен съвет, Председателя на Софийски градски съд, Председателя на Софийския апелативен съд, Министър-председателя, Министъра на правосъдието, Министъра на икономиката и др., с описание на проблемите, които компанията среща с българската съдебна система.

В писмото се казва, че съгласно българското законодателство няма никакво правно основание да се оспорва собствеността и контролът, който упражнява InterV върху Вива България, като няма правно основание по люксембургското законодателство да се оспорва настоящата собственост и контрол на InterV от страна на Вива Телеком.

В същото време, от м. август 2016 досега InterV е предприела над десет опита за вписване на различни решения за смяна на управлението на Вива България и независимо от факта, че InterV притежава собствеността и контрола върху Вива България, компанията е възпрепятствана от българските съдилища и от Търговския регистър от възможността да упражнява контрол върху своите дъщерни дружества в страната, лишавайки InterV от законните му права на собственик.

В писмото се подчертава, че Вива Телеком е инвестирала сума от 330 000 000 евро за придобиването на InterV

И тази значителна инвестиция в България в момента е подложена на риск поради грубо нарушение на българското и европейското право от страна на българските съдебни власти.

В писмото се описва как съдебни власти у нас възпрепятстват правото на управление и контрол на InterV върху неговите дъщерни дружества в България, докато същото това право вече е потвърдено от Люксембургския съд. Незачитането на решение на съд от страна – член на Европейския съюз е в пряко нарушение на Брюкселската регулация, се посочва още в писмото.

„Директивата за финансовите обезпечения и Брюкселският регламент за основни стожери на европейския инвестиционен пазар. Те позволяват на инвеститорите да оперират на територията на Европейския съюз със знанието, че техните интереси в компаниите, в които инвестират, ще бъдат уважени. Настоящите действия на българската съдебна система показват, че тези стандарти на защита на инвестициите на практика са недостъпни за компаниите, които инвестират в България.“ се казва още в писмото.

„Колкото и да е странно, изглежда собствеността и контролът на българските инвестиции de facto е въпрос, който на практика не е законно защитен“. Заключава писмото, подписано от тримата директори на InterV Investment – James Body, Cristian Jean Emile Tailleur и Keimpe Wise Reitsma. То е изпратено до българските институции на 30 януари 2017 г.

Директорският борд изказва надеждата, че ще се предприемат мерки в рамките на съответните правомощия с цел осигуряването на адекватно отношение към нашата инвестиция в България. Включително осигурявайки придържането към правото на ЕС от страна на българските държавни органи и съдилища, като по този начин се създаде нормална бизнес и инвестиционна среда в България.

- реклама -