Кой печели? Голяма промяна с пенсии и заплати в евро

Кой печели? Голяма промяна с пенсии и заплати в евро. Шест месеца сменяме левовете без такси в банките и пощите, неограничено – само в БНБ.

Възрастните хора печелят стотинка при влизането на България в еврозоната

Как ще стане превалутирането от левовете в евро след приемането на България в еврозоната? Това става ясно от законопроект на финансовото министерство за въвеждане на единната валута, пуснат за обществено обсъждане. В него са описани най-подробно всички действия, свързани с парите ни, които трябва да се направят след като страната ни получи одобрение от Брюксел и Франкфурт.

Работодателите ще трябва да започнат да изплащат заплатите в евро

веднага след датата на въвеждането му. Възнагражденията, записани в трудовите договори, следва да бъдат превалутирани в полза на служителя до най-близкия евроцент, като в този случай няма да се спазва математическото правило. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, трябва да се добави една единица към последния знак. Или да бъде определена нова сума, която не е по-ниска от тази в лева.

По същия начин –

в полза на получателя, ще се закръглят пенсиите и социалните помощи,

пише още в документа.

В проектозакона няма посочено число на курса, по който ще се разменят левовете за евро. Но се уточнява, че  „официалният валутен курс на лева към еврото е неотменимо фиксираният валутен курс, който се поддържа вече четвърт век“.

Този курс е 1.95583 лева за едно евро.

Превалутирането от левове в евро ще се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри, с всичките пет знака след десетичната запетая. Получената сума ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая.  Така например при превалутиране на 1000 лв., ще получим  511.29 евро.

За заплати, пенсии, обезщетения, парични и социални помощи обаче са предвидени изключения от математическо правило. Така ако 1000 лева в банковата сметка стават 511.29 евро, то 1000 лв. заплата или пенсия, изплащана от НОИ, ще станат 511.30 евро.

След като всички сметки в банките ще бъдат превалутирани автоматично и безплатно по официалния валутен курс, още същия ден титулярите ще могат да теглят само евро.

Цени в две валути

Предвиденият преходен период, в който за разплащане ще могат да се ползват и левове, и евро, е само един месец. След изтичането му левът вече няма да бъде законно платежно средство. През този период търговците ще са задължени да връщат ресто в евро.

Двете цени трябва да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно. През този период търговците ще са длъжни да издават касови бележки и фактури и в лева, и в евро.

Обменяме до 1000 лв. на ден в пощите

БНБ ще трябва да предостави достатъчно еврови банкноти и монети на търговските банки, които пък ще имат грижата да предоставят „стартови комплекти“ на търговците и на пощите. Те ще се купуват по официалния курс на лева спрямо еврото. Всички банкомати ще са заредени само с евро.

БНБ ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. В търговските банки обаче обмяната без такси и комисиони е само 6 месеца. Те ще обменят банкноти и монети до 30 000 лева без предварителна заявка. В „Български пощи“ без уведомление ще се сменят до 1000 лв. на ден. За суми от хиляда до 10 хил. лв. ще се изисква предварително подадена заявка от 3 до 5 работни дни.

След първите шест месеца банките и пощите имат право да въведат такси за тази услуга, но ще са длъжни да обменят левове и стотинки още шест месеца.

Лихви по кредити и депозити

Към датата на въвеждане на еврото размерът на лихвения процент по банковите влогове не трябва да е по-нисък от размера на лихвения процент преди тази дата. Същото ще важи и за кредитите. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент той трябва да остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

Важно за бизнеса

От датата на приемане на еврото Агенцията по вписванията ще превалутира служебно размера на вписания капитал на всички дружества. Вписаната номинална стойност на акциите автоматично се заменя със стойностите в евро и евроцентове.

Дружествата ще имат задължение да актуализират вътрешните си документи, като отразят превалутирания размер на капитала в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото. Стойността на всеки отделен фирмен актив или пасив се преизчислява от левове в евро. Всички възникнали разлики от преизчисляването на капитала се отчитат в собствения капитал.

В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на финансите ще трябва да промени Наредба Номер 18. В нея ще се посочат условията и начина за регистрирането и отчитането на продажбите на стоки и услуги. В нея трябва да са описани и условията и начинът на обявяване на крайната сума в издаваните касови бележки в периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите.

Колко ще струва

Разходите, свързани с приемането на еврото в частния сектор, няма да се компенсират с публични средства. Т.е. всяка компания ще трябва да се погрижи да отговаря на изисквания на закона за своя сметка.

- реклама -