Кой е най-евтиният вариант за прехвърляне на имот

Прехвърлянето или продажбата на имот между роднини е изключително актуална тема, но процесът остава неясен за голяма част от хората, които са взели решението за смяна на собствеността.

Традиционно до тази стъпка се достига, когато родителите преценят да прехвърлят недвижимото си имущество на своите деца или друг роднина, като по този начин едната страна придобива имота, докато другата запазва правото си на собственост над него, или го губи напълно, като това зависи от избраната от двете страни сделка, обясняват експертите от Адрес.

По какъв начин може да се прехвърли имот

Няколко са вариантите за прехвърляне на имот между роднини, като всеки от тях има своите особености.

Един от най-разпространените варианти за смяна на собствеността на недвижимо имущество е прехвърляне на имота чрез дарение, като отличителното при този процес е, че данъците и таксите са най-ниски.

Жилище може да бъде прехвърлено и чрез покупко-продажба, но тук разходите са значително по-високи, отколкото при прехвърлянето му чрез дарение.

Предимството при този подход е по-голямата сигурност, която получава този, придобил имота.

Голяма част от хората избират за извършат покупко-продажбата фиктивно – процес, при който няма реално плащане и който може да бъде санкциониран от закона.

Друг вариант за прехвърляне на имот е в замяна срещу издръжка и гледане, като в зависимост от това в полза на колко лица е, се определя неговия срок.

Може би най-лесният вариант остава този за прехвърлянето на жилище чрез завещание.

Всички тези начини за прехвърляне на собствеността на недвижимо имущество имат своите предимства, но всеки един от тях отговаря на различни нужди, поради което е добре да се запознаете отблизо с всеки вариант, позволяващ прехвърлянето на имот от една страна към друга. Повече за различните начини можете да научите тук.

Дарение

Когато става въпрос за прехвърляне на имот чрез дарение, това включва всякакъв вид недвижимо имущество.

В този случай преотстъпването на жилището се осъществява напълно безвъзмездно от страна на дарителя към дарения, като сделката е лишена от материален характер.

Най-често процедурата се използва при прехвърляне на жилище между роднини, а основната особеност е, че имотът е превръща в безвъзмездна лична собственост на надарения – това означава, че независимо от това дали той стъпва в брак, жилището принадлежи само и единствено на него, за разлика от покупката на имот по време на брак, когато жилището е собственост на двамата съпрузи.

Като всяка друга процедура по прехвърляне на собствеността на недвижимо имущество, и тази се извършва пред нотариус, като е задължително това да се случи в областта, в която се намира имотът.

Процесът е съпътстван от документация, която трябва да бъде предварително подготвена и представена, за да бъде извършено дарението.

За да бъде осъществена сделката за прехвърляне, е необходимо да бъдат заплатени данъци и такси, регламентирани в Закона за местните данъци и такси.

Както при покупко-продажбата и замяната, така и при дарението, тези такси са местен данък, нотариална такса и такса вписване и са значително по-ниски.

Нотариалната такса се заплаща на нотариуса, удостоверяващ прехвърлянето на имота чрез дарение, като се изчислява по определена скала и се плаща в процент от удостоверявания материален интерес, съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Местният данък, от своя страна, се определя въз основа наредба на съответната Община, като данъчната ставка при дарение между съпрузи или роднини от права линия (родители, деца, внуци) е 0 на сто.

Варира между 0.4  и 0.8 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца, а при дарение между лица извън горепосочените, стойностите на данъчната ставка се определят между 3.3 на сто и 6.6 на сто.

Последната такса, която следва да се заплати при прехвърлянето на имот чрез дарение, е таксата за вписване и преписи на сделката, която е в размер от 0.1% от удостоверявания материален интерес, но не по-малко от 10 лв., и се събира от Агенцията по вписванията.

- реклама -