Coin glass jar container and stack on wooden desk, retirement saving concept, on white background

Кога и как се актуализира втората пенсия

Кога и как се актуализира втората пенсия? Все повече хора вече получават плащане от универсалните пенсионни фондове.

Все повече хора получават вече пенсия

от универсален пенсионен фонд или така наречената втора пенсия. Пенсиите от НОИ се индексират веднъж годишно по така нареченото швейцарско правило, ако няма друго прието решение за преизчисление например.

Как обаче се актуализира втората пенсия?

Допълнителната пожизнена пенсия за старост също се актуализира веднъж годишно към последния работен ден на месец ноември, като гарантираният й размер не се променя, обясняват от Българска асоциация на дружествата за

допълнително пенсионно осигуряване.

Тя се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на

Фонда за изплащане на пожизнени пенсии

(ФИПП) за дадено дружество през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база.

Актуализацията

Актуализацията се извършва по решение на изпълнителните директори на компанията, с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност от

инвестирането на средствата

на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии през периода, за който се отнася и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер.

Вижте още:

- реклама -