КЕВР, членове, жребий, прекратяване мандат цена ток парно газ енергийна борса проверка КЕВР, цена, парно, топла вода,

КЕВР утвърди по-ниските цените на газа за август и септември 2019 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени за периода 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г. и за периода 1.09.2019 – 30.09.2019 г., по които общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, съобщиха от КЕВР.

Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите за доставка на природен газ, се посочва в решенията.

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г. В тази връзка съгласно приетите промени в Закона за енергетиката от 24.04.2020 г. общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори Комисията утвърди цена на природния газ за периода 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г. в размер на 29,28 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената с Решение на КЕВР от 28.06.2019 г. цена за м. август 2019 г. намалението е с 15,62 лв./MWh или с 34,79%.

Цената на природния газ за периода 1.09.2019 г. – 30.09.2019 г. е в размер на 29,49 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената с Решение на КЕВР от 28.06.2019 г. цена за м. септември 2019 г. намалението е с 15,41 лв./MWh или с 34,32%.

От комисията съобщават още, че тази седмица КЕВР ще проведе още закрити заседания, на които да приеме окончателни решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ и за други минали периоди – м.октомври, м.ноември и м.декември 2019 г. След приемането им решенията на Комисията ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

КЕВР извършва анализ на влиянието на променените цени на природния газ през периода от м. август 2019 г. до м. март 2020 г. върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство. В тази връзка регулаторът ще приеме отделно решение за изменението на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

- реклама -