Булгаргаз природен газ цена

КЕВР: Цената на газа от 1 юни ще спадне с още 1,7%

Цената на природния газ за месец юни да бъде в размер на 21,97 лв./MWh, предложиха от Комисията за електрическо и водно регулиране /КЕВР/.

В сравнение с действащата цена за месец май 2020 г. в размер на 22.35 лв./MWh намалението е с 0,38 лв./MWh или с 1,70 %.

„Предложената цена в размер на 21,97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,79 лв./MWh и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0,17 лв./MWh, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации“, заявяват от КЕВР.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители, посочват от регулатора.

Представителят на „Булгаргаз“ Иван Иванов, началник на Управление „Лицензионна дейност и търговия с природен газ“, заяви, че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 юни 2020 г.

- реклама -