цени ток, парно вода газ КЕВР прокуратура ВАС

КЕВР: Цената на електроенергията за бита се вдига с 0,95%

КЕВР: Цената на електроенергията за бита се вдига с 0,95%

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решения за цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на електроенергията, произвеждана от топлофикационните централи по високоефективен комбиниран способ.

С решението на Комисията, средно претегленото увеличение на цената на електрическата енергия за битовите потребители е в размер на 0,95 на сто. Добавката „задължения към обществото” се променя от 35,77 лв./MWh – на 37,02 лв./MWh. Което за стопанските потребители, снабдяващи се с електроенергия на свободния пазар, води до увеличение на цената с около 1 на сто. Изменението на добавката е в резултат от по-високата цена. Топлофикационните дружества, използващи природен газ, ще получават за произведената от тях електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ, съобщиха от КЕВР.

Цената на топлинната енергия, произведена от топлофикационните дружества, използващи природен газ, се увеличава. Като промяната е различна за отделните топлофикации. Увеличението варира между 17,91% и 25,61%, и единствено за „Топлофикация Плевен“ то е 37,40 %, поради направени корекции в резултат на невярно подадени от дружеството данни за предишен период.

13

Причината за измененията на цените е утвърдената от 1 април 2017 г. по-висока цена на природния газ. Той е осигуряван от обществения доставчик „Булгаргаз” ЕАД. Цената на синьото гориво нарасна с 29,64% поради повишените котировки през последните 9 месеца на цените на суровия петрол. А оттам и на алтернативните горива на международните пазари. Тази ценообразуваща формула на природния газ е част от действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром експорт” и се отразява пряко в доставната му цена.

Решенията на КЕВР за цените на електрическата енергия и на топлинната енергия и на електроенергията, произвеждана от топлофикационните централи по високоефективен комбиниран способ, са публикувани днес на интернет страницата на регулатора и съгласно нормативната уредба влизат в сила от момента на обнародването им.

- реклама -