КЕВР, членове, жребий, прекратяване мандат цена ток парно газ енергийна борса проверка КЕВР, цена, парно, топла вода,

КЕВР разреши на „Еврохолд“ да купи „ЧЕЗ Разпределение България“

Комисията за енергийно и водно регулиране  даде  разрешение на  ЧЕЗ – Прага да продаде притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ на дружеството от групата „Еврохолд България“  – „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“, съобщиха от енергийния регулатор.

По закон КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20% от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред. Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките.

В хода на образуваното административно производство по подаденото от ЧЕЗ заявление, комисията се произнесе въз основа на постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в 14-дневен срок.

От КЕВР уточниха, че се произнасят не за всички дружества на ЧЕЗ в България, а за това, за което е внесено искане, а именно „ЧЕЗ Разпределение България“. Освен това законът задължава регулатора да одобрява или не сделки, които засягат сигурността на доставките, както и които са свързани с националната сигурност.

- реклама -