КЕВР

КЕВР проверява прозрачността при ценообразуването на енергията за търговия на едро

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за образуване на производство за установяване на нарушение относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, съобщиха от енергийния регулатор.

Решението за образуване на производство е взето на проведено на 10 юни 2020 г. закрито заседание на регулатора, на което е обсъден доклад на експертна група от създадената Дирекция REMIT за извършено предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Проведеното закрито заседание е част от процедурата по Глава седма“а“ от Закона за енергетиката, която националният регулатор провежда с цел санкциониране на участници на пазара за търговия на едро с енергия (електричество и газ), за които установи, че са извършили манипулативни действия и/или са търгували с вътрешна информация.

- реклама -