КЕВР предлага цената на природния газ от 1 октомври да бъде 57,41 лв./MWh

На открито заседание обсъждат цената на природния газ за месец октомври, съобщиха от комисията.

Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“,

обсъди доклад във връзка с внесеното на 11.09.2023 г. заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври 2023 г.,
по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления,

в доклада на Комисията се предлага цената на природния газ от 1 октомври 2023 г. да бъде в размер на 57,41 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“,

компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ),
както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ,
покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ.

Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от три различни източника.

В ценовия микс за м. октомври е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан.

Тези количества покриват 47,72 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за м. октомври два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона,

след тръжна процедура,

при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. октомври – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание представителите на „Булгаргаз“ ЕАД информираха, че след внасянето на заявлението на 11.09 т.г. борсовият индекс TTF се е повишил с близо 8%.

Причините за това са стачните действия на LNG терминали в Австралия,
както и техвически прекъсвания в работата на находища в Норвегия.
Въпреки последните ценови изменения, към днешна дата прогнозната цена на „Булгаргаз“ за месец октомври се очертава да бъде с около 5 % по-ниска от утвърдената цена за м. септември“,
заявиха от „Булгаргаз“.

Председателят на КЕВР доц.Иван Иванов подчерта,

че известното повишение на котировките през последните две седмици няма да има значително отражение върху цената за м. октомври.
Според него това се дължи на два важни фактора – постигнатата рекордна запълняемост на газовото хранилище в Чирен“ и на европейските хранилища – съответно 96,22%, и 95,19%,
както и продължаващото строителство на терминали за регазификация в цяла Европа – Испания,
Италия, Германия. Като особено важна за българската енергийна сигурност той посочи изграждането на терминала в Александропулис, Гърция.
„Благодарение на тези фактори, както и в резултат на проведените успешни преговори от „Булгаргаз“ с единия от доставчиците,
цената за м. октомври ще бъде с 5 на сто по-ниска от досегашната,
което благоприятства българските потребители на природен газ“,
беше категоричен председателят на регулатора.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба,

на 01.10.2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни,
формиращи цената на природния газ за м.октомври.
Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 30 септември т.г. включително.
Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец октомври,
по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата,
на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
- реклама -