парното авария Топлофикация парно сметки изравнителни спиране

КЕВР: Парното и топлата вода няма да поскъпват до края на отоплителния сезон

Цените на топлинната енергия остават непроменени до края на отоплителния сезон, запазват се и цените на електрическата енергия за потребителите на регулирания пазар, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране.

На открито заседание КЕВР в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за І-то тримесечие на 2019 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ за І-то тримесечие на 2019 г. е с 3,51 % по-висока от досегашната цена за ІV-то тримесечие на 2018 г.

Независимо от повишението с 3,51%, за битовите и за бизнес потребителите, ползващи природен газ, реалното увеличение ще бъде под 2%, тъй като останалите компоненти, формиращи цената на услугата – цена за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия, които остават непроменени до края на първото тримесечие на 2019 г.

Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и за малките стопански потребителите на регулиран пазар.

При определяне на цената на природния газ КЕВР отчита движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар спрямо лева.

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД посочи, че изводите в доклада на работната група са обосновани и цената на природния газ е изчислена при стриктно спазване на нормативните изисквания и на договора с доставчика. Той прогнозира, че с оглед тенденцията на международните пазари за сериозно понижаване на цените на петрола и на алтернативните на природния газ горива, е много вероятно от 1 април 2019 г. „Булгаргаз“ ЕАД да поиска намаляване на цената на природния газ.

В срок до 20 декември 2018 г. участниците в откритото заседание могат да внесат писмени становища във връзка с констатациите и изводите в доклада на работната група. Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цени на природния газ за І-то тримесечие на 2019 г. ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 28 декември 2018 г.

- реклама -