ВАП, КЕВР, проверка, цени, топлинна енергия

КЕВР не вижда основания за преразглеждане на цените на парното и тока

От Комисията за енергийно и водно регулиране оповестиха, че анализът на данните и нормативните разпоредби не дава основания за преразглеждане на цените на парното и тока, утвърдени за периода-юли 2020 г. – юни 2021 г.

Това гласи писмо от енергийния регулатор в отговор на искане на омбудсмана.

„Неоснователни и тенденциозни са твърденията, че през заплащаните сега цени клиентите кредитират „Топлофикация София“ ЕАД за разходите за природен газ“, пише още в съобщението.

Комисията има право при необходимост по време на регулаторния/ценовия период, но не по-често от веднъж на 6 месеца, да измени цените на топлинната енергия, съответно на преференциалните цени и премиите за електрическа енергия, утвърдени на производители от ВЕКП, при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода. Съществено изменение по смисъла на горецитираните разпоредби е налице, ако това изменение е в размер над 15 на сто.

Към настоящия момент отчетните данни показват, че средното отклонение между определената прогнозна цена на природния газ за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. спрямо постигнатата цена за същото шестмесечие възлиза на 12%. Дори при ревизиране на прогнозните цени на природния газ за първото и второто тримесечие на 2021 г. с актуалните стойности на фючърсите газ за холандския газов хъб TTF на Европейската енергийна борса (EEX), актуалния курс на щатския долар и цените на петролните деривати (мазут и газьол), отклонението е отново около 12%, тоест под минималния изискуем праг от 15%, се посочва в писмото до Омбудсмана.

Комисията счита за неправилни изчисленията на някои граждански организации и за некоректни направените въз основа на тях твърдения, че от 01.07.2020 г. досега „Топлофикация София“ ЕАД е надвзела от клиентите си сума от порядъка на 14 млн. лв., в резултат на постигнатите по-ниски цени на природния газ.

Въпросните изчисления не са съобразени с текста на разпоредбите, дефиниращи понятието „съществено изменение“, тъй като се основават на сравнение между постигната цена през третото и четвъртото тримесечие на 2020 г. със средната прогнозна цена за целия регулаторен период, вместо с прогнозната цена за същото шестмесечие, се казва в писмото на Комисията. При сравнение на прогнозираната цена на природния газ за тези две тримесечия на 2020 г. с отчетената цена за същия период е видно, че отклонението е в размер на около 12%, тоест надвзетата сума възлиза на 7,7 млн. лв.

- реклама -