КЕВР, членове, жребий, прекратяване мандат цена ток парно газ енергийна борса проверка КЕВР, цена, парно, топла вода,

КЕВР изисква спешно информация за мерките по осигуряване на природния газ

КЕВР изисква спешно информация от „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и „Газов Хъб Балкан“ за мерките по осигуряване на природния газ.

Данните са необходими във връзка с утвърждаване на цената при минимални разходи, в това число и за август, съобщиха от регулатора.

За да гарантира сигурността на доставките и спазване принципа на прозрачност, Комисията задължи Обществения доставчик „Булгаргаз“ да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за покриване на потреблението за периода на следващите 12 месеца.

По този начин всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-добрите си оферти към „Булгаргаз“.

Общественият доставчик следва да поддържа тази информация актуална на своята интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб „Балкан“, смятат от КЕВР.

„Булгартрансгаз“, в качеството си на Оператор на съоръжение за съхранение на природен газ, трябва да предостави информация за предприети от оператора мерки в случаите на резервиран и неизползван капацитет от ползватели, както и за нивото на запълване на подземното газово хранилище „Чирен“.

От газовата борса „Газов Хъб Балкан“ се изисква да изпрати на регулатора информация за количествата природен газ,

които Общественият доставчик е продал на всички проведени до момента на платформата търгове по Програмата за освобождаване на количества.

С днешното решение Комисията изисква „Булгаргаз“ да предостави и допълнителна информация във връзка с изпълнението на действащия договор за доставка с „Газпром експорт“, както и дали дружеството е предприело действия за претендиране на неустойки за едностранно прекратените доставки.

Исканата информация трябва да бъде предоставена в срок до 27 юли, както и с оглед предстоящото административно производство за утвърждаване на цена на природния газ за този август.

Това беше решено на проведено вчера заседание, на което бяха обсъдени въпроси с определящо значение при формирането на цената,

по която общественият доставчик „Булгаргаз“ продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

- реклама -