Касата ще покрива още изследвания за деца и възрастни

Касата ще покрива още изследвания за деца и възрастни. Нови задължителни изследвания за деца и възрастни предвиждат промени в Наредба № 8 от 2016 г. за

профилактичните прегледи

и диспансеризацията, качени за обществено обсъждане.

Една от промените е децата на 7, на 10, на 13 и на 16 годишна възраст

изследване на кръвна картина и урина,

а за 16-годишните – допълнително изследване и на кръвна захар и холестерол. Такива до момента не са включени в обхвата на провежданите на децата от училищна възраст профилактични прегледи.

С включените в проекта изследвания

на децата в училищна възраст се цели създаване на възможности за ранно откриване на евентуални отклонения в здравословното състояние, възникнали в тази възраст, което да

даде възможност и за навременното им лечение.

При бременните жени се предвижда провеждане на допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните им прегледи по Приложение № 6 от наредбата. Предлага се за периода на бременността към провежданите към настоящия момент 2 акушерски ехографии да бъдат добавени още два такива прегледа, както и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология – с оглед осъществявания през

време на бременността биохимичен скрининг.

Добавя се и възможността за заплатено от НЗОК провеждане на изследване за хепатит С, с оглед установяване на статуса на бременната жена по отношение на това заболяване. За лицата над 18 годишна възраст се предлага изследване

през 5 години на кръвна картина, АСАТ, АЛАТ,

креатинин и урина. С въвеждането на тези изследвания в рамките на профилактичните прегледи се цели ранно установяване на евентуални здравословни проблеми, вкл. и такива на

черния дроб и отделителната система.

За жените на възраст от 30 до 50 годишна възраст се добавя задължително периодично ехографско изследване на млечните жлези, с което в ранен стадий има възможност за

установяване на евентуални изменения

и предприемане на последващи действия за ранно диагностициране на евентуални злокачествени заболявания на млечната жлеза.

За лицата с установени при профилактичния

преглед рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област, с анамнеза за аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво, колоректален карцином, болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия се добавя

възможност за провеждане на изследване

на фекален калпротектин, с което се цели подобряване на диагностичните възможности при тази група лица и преценката за насочването им към съответен специалист и допълнителни изследвания.

С предложения проект се добавя

и възможност за провеждане на допълнително изследване на пациентите с установена диагноза Синдром на Търнър.

При лицата над 18 години с това заболяване

в рамките на диспансерното им наблюдение при специалист се включва провеждането на остеодензитометрия, с оглед подобряване на диагностиката на костните изменения в резултат на заболяването.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено