мегаватчас, пари, цена, поскъпване, ток, борсата
снимка: Pixabay

Какво да работите, за да получавате висока заплата

Средната заплата в България се е повишила с 13,4% на годишна база и е достигнала 1730 лв. през второто тримесечие на 2022 г. В осем икономически дейности средните заплати са над средната за страната, наетите в тях са около 32,9% от всички работещи.

Най-високи заплати взимат заетите в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – средно 4 216 лв.,

Показват данните на Националния статистически институт, цитирани в информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика в областта на жизненото равнище и доходите за периода април-юни 2022 г.

За една година средната заплата в този сектор е нараснала с 13,7%.

Във „Финансови и застрахователни дейности“ е отчетена средна работна заплата от 2 739 лв., за една година заплатите нарастват с 15,7%, наетите в тази икономическа дейност запазват нивото си.

През второ тримесечие на 2022 г. около 2,5 % от наетите работят във финансовата сфера. В „Добивна промишленост“ е отчетена средна работна заплата от 2 544 лв., която нараства с 16,5 % за година, но наетите в тази дейност са едва 0,8% от всички.

В „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ е отчетена средна работна заплата от 2 502 лв., която нараства с 12% на годишна база, а наетите намаляват с 1,6%.

В „Професионални дейности и научни изследвания“ взимат средно 2 346 лв., което е ръст от 13,1%, а в „Държавно управление“ – 1 973 лв., или с 10,3% помвече за година.

По-ниски са заплатите в „Образование“ – средно 1 805 лв. За една година тя е нараснала  с 9,5%, като наетите в тази икономическа дейност са около 7,3 % от всички работещи.

В „Хуманно здравеопазване и социална работа“ е отчетена средна работна заплата от 1 767 лв., което е под 1 процент ръст.

През второ тримесечие на 2022 г. в единадесет икономически дейности се отчитат средни заплати по-ниски от средната за страната, в тези дейности работят около 67,1 % от всички наети.

Такъв е случаят в „Хотелиерство и ресторантьорство“, където е отчетена най-ниска средна работна заплата от 1058 лв., въпреки ръста й с 13% за година.

В „Други дейности“ е отчетена средна работна заплата от 1185 лв., отчита се ръст на годишна база от 19%, а в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1 262 лв. или ръст от 10,3%.

В „Селско, горско и рибно стопанство“ средната заплата е 1 269 лв. , като се е повишила за година със 17,8%.

В „Строителство“ получават средно по 1 287 лв. през второ тримесечие на 2022 г.,а  средната работна заплата нараства с 11,1% на годишна база, но наетите намаляват с 4,2% на годишна база.

В „Транспорт, складиране и съобщения“ се отчита средна работна заплата от 1 419 лв., на годишна база заплатите са увеличени с 13,2%, наетите нарастват с 0,6% за една година. 

През второ тримесечие на 2022 г. около 6,2% от всички наети са в тази икономическа дейност.

В „Култура, спорт и развлечения“ е отчетена средна работна заплата от 1 454 лв., заплатите нарастват с 17,5% на годишна база.

В „Преработваща промишленост“ взимат средно по 1 469 лв., ръст на годишна база от 13,3%.

Почти толкова е и средното възнаграждение в „Операции с недвижими имоти“ и в  „Административни и спомагателни дейности“  – 1 486  лв.

Малко повече получават в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 1 514 лв., годишен ръст от 18%. Наетите в тази икономическа дейност са около 16,6% от всички наети.

През второ тримесечие на 2022 г. в обществения сектор е отчетена средна работна заплата от 1 765 лв., ръст от 7,8% в сравнение със същия период на 2021 г, докато в частния сектор тя е по-ниска – 1 718 лв., но пък се повишава повече – с 15,4 на сто в сравнение със същия период на 2021 г.

 

Най-голям ръст на средната заплата през второто тримесечие на 2022 г., в сравнение със същия период на 2021 г., се отчита в София  – 16,5% и Габрово – 15%, най-малък в Кърджали – 2,5%.

 

- реклама -