Какво да направим при висока сметка за парно

Какво да направим при висока сметка за парно? Клиентите на „Топлофикация София“, които останаха изненадани от високите си

сметки за прогнозно потребление

през април, да подадат възражение към дружеството за начислените суми в 45-дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят възраженията, въпреки поисканата от омбудсмана проф. Диана Ковачева извънредна проверка.

Това съветват от некомерсиалния проект

в помощ на гражданите „Ние, потребителите“,

а поводът са устни препоръки на касиери на доставчика към клиенти със завишени сметки да изчакат приключването на назначената проверка.

С подадена официална жалба засегнатите

ще информират надлежно търговеца за индивидуалните си претенции относно коректността на начислените суми за посочения период, без да изпуснат указания за това срок в Общите условия на дружеството.

След това възраженията могат да се правят само по общия исков

ред пред родово компетентния съд.

Важно е потребителите да имат предвид, че независимо от подадената до топлофикация жалба, те трябва да заплатят начислените във фактурата суми в срок, а не да изчакват произнасянето на дружеството по тяхното оплакване.

В случай че не го направят, продавачът

ще им начисли обезщетение за забава в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащането на дължимата сума. Надвзетите пари ще бъдат възстановени при евентуална корекция след разглеждането на жалбата.

В Общите условия на „Топлофикация София“

е посочено, че жалбата трябва да е написана на български език, да са посочени името и адресът на клиента, в какво се състои искането, да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако клиентът разполага с такива. Изисква се също тя да е подписана от клиента

или от упълномощен негов представител.

Срокът за отговор е до 30 дни, когато е необходима проверка на място или чрез търговеца, извършващ дяловото разпределение. Ако не сте удовлетворени от отговора на дружеството, можете да потърсите съдействие от Комисията за енергийно и водно регулиране.

- реклама -