Какви са вариантите семейни фирми и занаятчии да получат помощи

Какви са вариантите семейни фирми и занаятчии да получат помощи.

Министерството на иновациите и растежа стартира информационна кампания за представяне

на процедурата „Подкрепа за семейните предприятияпредприятията от творческите индустри

и и занаятите” от програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

В рамките на кампанията експерти от Главната дирекция „Европейски фондове за

конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа – управляващ орган на ПКИП,

ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Благоевград,

Монтана, Габрово, Търговище, Пловдив и Хасково.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

• Благоевград – 25 юни 2024 г. (вторник), в зала „22 септември“ в сградата на  Община Благоевград, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 – 11.00 ч.);

• Монтана – 27 юни 2024 г. (четвъртък), в залата на Областна администрация – Монтана, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 – 11.00 ч.);

• Габрово – 8 юли 2024 г. (понеделник), в Община Габрово, от 11.30 до 13.30 часа (регистрация: 11.00 – 11.30 ч.);

• Търговище – 9 юли 2024 г. (вторник), в зала 74 в Община Търговище, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 – 10.00 ч.);

• Пловдив – 16 юли 2024 г. (вторник), Голяма конферентна зала в сградата на ДК „Борис Христов“, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 – 11.00 ч.);

• Хасково – 17 юли 2024 г. (сряда), в зала „Хасково“ в сградата на Община Хасково, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 – 10.00 ч.);

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения

капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия,

предприятията от творческите индустрии и занаятите и по този начин да допринесе за повишаване

на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Общият бюджет е 117,5 млнлв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв.

Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП

е до 75% за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85% за предприятията от сектора на занаятите.

Мярката е насочена основно към микро- и малки предприятия,

като същите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини,

съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер,

осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от фирмите.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г.

- реклама -