Какви са критериите за приемане на еврото?

Не изпълнявахме критериите за дефицита, после пък инфлацията се оказа твърде висока.

Събрахме основните критерии за влизане на България в еврозоната съгласно Договора за ЕС, които страната ни трябва да изпълни на едно място.

Постигането на такова сближаване се определя от изпълнение на критериите за членство в еврозоната,

дефинирани в Договора от Маастрихт, а именно:

• Критерий за ценова стабилност, според който средният темп на инфлация не надвишава с повече от 1,5 процентни пункта средния темп на инфлация в трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност;

• Бюджетният дефицит да не надвишава 3% от БВП;

• Държавният дълг да не надвишава 60% от БВП;

Средният размер на номиналния дългосрочен лихвен процент, измерен чрез доходността на десетгодишните държавни облигации, деноминирани в национална валута, за период от една година преди оценката да не превишава с повече от 2 процентни пункта средната стойност на показателя за трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност;

Участие на националната валута във Валутно-курсовия механизъм II за период от най-малко две години преди оценката, без обезценяване спрямо централния курс към еврото.

Наред с изпълнението на правни, икономически и структурни мерки за укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на икономиката, пътят към плавното приемане на еврото е свързан и със задълбочено планиране и практическа подготовка за приемане на единната валута както от администрацията, така и от бизнеса и гражданите.

- реклама -