заплащане, полове, ЕК, КНСБ

Как шефът може да отмени заповед за уволнение

Как шефът може да отмени заповед за уволнение.

Въпреки че са рядкост, понякога има случаи, в които работодателите след като са уволнили техен работник или служител, променят решението си и търсят варианти, с които да отменят наложената вече заповед.

Причините за това могат да бъдат най-различни, като често това са извършени пропуски в самата процедура, която вече бившия му подчинен обжалва по съдебен ред или защото е променил мнението си и иска да задържи този свой кадър.

Разбира се, причините могат да бъдат и съвсем други, но каквито и да бъдат те, пред работодателите стои въпросът има ли законова процедура в подобни ситуации, чрез която да отменят това свое решение.

Отговор на този въпрос предоставя д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Съгласно Кодекса на труда работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;

2. възстановяване на предишната работа;

3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;

4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Спрямо промяната в от тази година в Кодекса на труда, 

работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда.

След предявяването на иска и до влизането в сила на съдебното решение той може да отмени заповедта за уволнение с писменото съгласие на работника или служителя.

Тази промяна на законодателството ще влезне в сила от 01.07.2024 г.

В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението,

съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

Трудовите спорове се разглеждат от районния съд в тримесечен срок от постъпването на исковата молба и от окръжния съд – в едномесечен срок от постъпването на жалбата.

Как се случва възстановяване на предишната работа?

Предвидено е, че при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа,

освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.

Уволненият работник или служител се възстановява на предишната работа и въз основа на влязла в сила оправдателна присъда.

Когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно от работодателя или от съда или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение,

настъпилата промяна се вписва в трудовата книжка на работника или служителя.

Вписването в трудовата книжка се извършва от работодателя, с когото е било прекратено трудовото правоотношение, а при отказ – от инспекцията по труда.

 

- реклама -
error: Съдържанието е защитено