Как се определя размерът на наследствената пенсия

Как се определя размерът на наследствената пенсия? Личните пенсии могат да преминават в наследствени, с изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии.

Отказът от наследство не лишава лицата от наследствени пенсии, както и получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство, разясняват от НОИ.

Право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите при следните условия:

1. Децата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването ѝ, ако учат – за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст.

За неработоспособни се считат наследниците с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Право на наследствена пенсия имат както родените в брака, така и извънбрачните и осиновените деца.

При осиновяване осиновените деца нямат право на

пенсия от рождените си родители и обратно, освен в случаите, когато родителят на осиновения е съпруг на осиновителя.

При прекратяване на осиновяването осиновените деца възстановяват правото си на пенсия от рождените си родители и обратно.

Деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст са:

ученици, които продължават образованието си след навършване на 18-годишна възраст в училищата. Те установяват това обстоятелство в началото на всяка учебна година с документ от съответното учебно заведение;

лица, независимо от формата и степента на обучението им, приети и записани във висшите училища. Те установяват това обстоятелство в началото на всеки семестър с документ от съответното висше училище или от съответната научна организация; лица, които учат в чужбина.

Те установяват това обстоятелство с:

а) оригинален документ, издаден от учебно заведение от държава извън ЕС.

Документът трябва да е преведен на български език по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, с изключение на случаите, при които разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност, по който Република България е страна, предвиждат друго;

б) документ, издаден от учебно заведение в държава-членка на Европейския съюз, на Европейската икономическа зона (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн) и Швейцария, който е оригинален документ или електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на учебното заведение.

За учащи се считат и лицата, които са прекъснали обучението си поради заболяване съгласно правилата на съответното учебно заведение, както и поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 3-годишна възраст, но общо за не повече от 2 години.

Лица, завършващи последния курс на обучение,

се счита, че учат до дипломирането си, но не по-късно от края на втората сесия за дипломиране на курса.

Лицата, които полагат стаж след дипломиране, не се считат за учащи.

Лицата, които са прекъснали обучението си поради слаб успех или незаверен семестър, не се считат за учащи и нямат право на наследствена пенсия от началото на прекъснатия семестър, ако няма друга дата, посочена в заповедта на ректора.

Лицата, които са отписани/отстранени от учебното

заведение, нямат право на наследствена пенсия от датата, посочена в заповедта на ректора, а ако такава не е посочена – от датата на заповедта.

Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта му за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред или

преди тази възраст, ако е неработоспособен.

Считат се за неработоспособни наследниците с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Родителите имат право на наследствена пенсия от

децата си, ако са навършили възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и не получават лична пенсия.

Родителите на военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност,

независимо от възрастта им.

Те получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия от починало дете по време на операция или мисия извън територията на страната.

Родителите на лицата, починали по

време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им.

Те получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия от починало дете по време на наборна военна служба.

Родителите на курсанти и школници от

средните, полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие, но преди изтичане на срока, който се зачита

за наборна военна служба съгласно

действащото законодателство към момента на настъпване на смъртта, имат право на наследствена военноинвалидна пенсия, независимо от възрастта им.

Минималният размер на наследствената

пенсия за всеки наследник не може да бъде по-малък от 75 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст отпусната по общия ред, която е както следва:

от 25.12.2021 г. – 370,00 лв.

от 01.07.2022 г. – 467,00 лв.

В тази връзка, минималният размер на наследствената пенсия е, както следва:

от 25.12.2021 г. – 277,50 лв. (75% от 370 лв.)

от 01.07.2022 г. – 350,25 лв. (75% от 467 лв.)

Максималният размер на получаваните една или повече

пенсии без добавките към тях се увеличава и определя в следните размери:

от 25.12.2021 г. до 30.06.2022 г. – 1500 лв.,

от 01.07.2022 г. до 30.09 2022 г. – 2000 лв.

от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. – 3400 лв.

Родителите на починало лице по време на военна служба

в операция или мисия извън територията на страната, имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност в пълен размер, определена в размерите на пенсия за военна инвалидност (по чл. 86 от КСО).

Родителите на починало лице по време на наборна

военна служба имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност в пълен размер, определена в размерите на пенсия за военна инвалидност (по чл. 86 от КСО).

Родителите на курсанти и школници от средните,

полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие,

но преди изтичане на срока, който се зачита

за наборна военна служба съгласно действащото законодателство към момента на настъпване на смъртта, имат право на наследствена военноинвалидна пенсия в пълен размер, определена в размер на 150 % от социалната пенсия за старост (по чл. 89а от КСО).

- реклама -