Как да получим пари за поставяне на соларен панел на блока

Как да получим пари за поставяне на соларен панел на блока

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи.

Целта на процедурата е да се насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до финансиране за купуване на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 лева –   49 870 000 лева от Европейския съюз – NextGenerationEU, и 9 970 000 лева национално финансиране.

Средства ще се дават по два компонента –

Компонент 1 за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и

Компонент 2 за фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

По първия компонент безвъзмездното финансиране е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960 лв., а по втория – до 70%  от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.

Всеки човек, който иска да получи парите, първоначално трябва да финансира всички дейности със собствени средства.

По Компонент 1 се предвижда предоставяне на безвъзмездно финансиране за закупуване и инсталиране на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление на домакинството.

В този случай няма да се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.

https://www.flashnews.bg/ulesnyavat-slaganeto-na-solaren-panel-na-bloka/

По Компонент 2 безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя за закупуването и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия.

Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на кандидата.

Продажба на произведената и/или съхранена електрическа енергия няма да бъде допускано, като за тази цел ще бъде прилаган чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), съгласно който краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление.

Крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът.

В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата.

Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.

Според енергийното министерство подкрепата трябва да стигне до най-малко 10 000 домакинства с неефективни източници на топлинна енергия на твърдо гориво, но това ще стане за целия размер на инвестицията с общ бюджет от 240 млн. лв., като изпълнението по договорите е до края на 2025 г.

 

Кои хора могат да кандидатстват:

1)       Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2)       Да е собственик на жилището, с което се кандидатства.

В случай че кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51% идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци.

Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга;

3)       Жилището трябва да е основно за кандидата.

4)       Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

5)       В случай че кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, , той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците.

6)       В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението

7)       В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура

8)       Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;

9)       Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12).

10)     Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

 

Всеки кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище.

В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

- реклама -