НСТС медицинска експертиза заседание корупция механизъм наблюдение електронни направления, рецепти

Кабинетът в оставка ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на МО и МФ

Министерският съвет в оставка ще проведе своето заседание в сряда.

В дневния ред на заседанието е записано приемането на план за 2021 – 2022 г. за изпъл¬нение на Националната стратегия за активен живот на възрас¬тните хора в България (2019 – 2030 г.). Предстои одобряване на план за извършване на оценка на изпълнението на бизнес програмите на „микро-“ „малки“ и „средни“ публични предприятия за 2021 г.

Министрите в оставка ще решат и за допълнителни разходи / трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпи-тание, спорт и спортно-туристическа дейност.

Очаква се и да бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на полити¬ки/бюджетни програми по бюджета на Министерството на фи¬нансите за 2021 г.

Ще бъде приета и наредба за изисква¬нията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека.

- реклама -