Министерски съвет програма план за действие България 2020 кандидатура прокурор Борисов Съвета по сигурността коронавирус имоти държавна съобственост наеми НСТС бюджет помощ, туризъм, Борисов, Николова

Кабинетът прие Постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2021г.

Министерският съвет прие Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. в срока, определен в Закона за публичните финанси – до един месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет.

С него се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети. Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, с изключение на бюджета на Народното събрание, в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми.

С проекта на постановление се извършва и разпределение на средствата, предвидени в ЗДБРБ за 2021 г. като буфер, който може да бъде използван при неблагоприятно развитие на пандемията от COVID-19.

При разпределяне на разходите и максималните размери на новите задължения за разходи по бюджетите на част от първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на делегираните бюджети в системата на предучилищното и училищното образование и Националния институт по метеорология и хидрология, буферът в размер 5 на сто се заделя по преценка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на одобрените разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по отделни показатели.

Процедурите за отпускане и разходване на планираните средства в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., които се регламентират в постановлението, подпомагат създаването на добра организация и осигуряването на условия за прозрачност на изпълнението на държавния бюджет.

Постановлението за изпълнението на държавния бюджет съдейства за ефективно и ефикасно разпределение и управление на държавните финансови ресурси, както и за запазване на устойчивостта при изпълнението на държавните функции и осъществяване на основните дейности, финансирани от държавния бюджет.

- реклама -