армията работна заплата за председателството

Кабинетът прие нов план за председателството на Съвета на ЕС

Кабинетът прие нов план за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Това се налага заради изместването на периода на провеждане и въведените промени в националния координационен механизъм.

Планът урежда избора на екип, логистиката, инфраструктурата и сградния фонд, мерките за сигурност, финансирането, комуникационната стратегия; културната програма, приоритетите и програмата на председателството.

За всяка от сферите са посочени и съответните координатори, които следят и отговарят за изпълнението на конкретните мерки. Определен е и краен срок за изпълнението им.

Изместването с шест месеца на периода на Българското председателство – през първата половина на 2018 г., наложи преосмисляне на подхода и начина на осъществяване на общата координация на процеса на подготовка и провеждане на председателството.

За национален координатор на подготовката и провеждането на българското председателство бе определен министър-председателят.

- реклама -