ИСС представи на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите становището си за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Икономическият и социален съвет представи на Комисията по земеделието, храните и горите в парламента становището си, разработено по собствена инициатива. на тема „ Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023- 2027г. „

Становището беше представено от докладчика по темата Наталия Шукадарова, член на ИСС от трета група.

В него се отчита забавянето в европейската законодателна процедура по приемане на първичното и вторичното законодателство, касаещо реформата на Общата селскостопанска политика за периода 2023 – 2027 г. ИСС разглежда националния Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) като основен инструмент за постигане на целите на ОСП.  Като важна препоръка в документа се посочва –  при определяне на националната политика за селскостопанския сектор да се заложи на икономическия принцип на планиране. Съответно, политиката да е насочена към създаване, укрепване и запазване на жизнеспособни, конкурентни и пазарноориентирани земеделски стопанства.

Шукадарова подчерта, че земеделските стопани имат известни опасения във връзка с резултатите от проведените редица проучвания и анализи на Европейския зелен пакт от страна на външни институции. Оповестените проучвания отбелязват значително намаление на БВП на ЕС, влошаване на търговския баланс на Съюза по отношение на селскостопански продукти и храни и загуба на пазари, като същевременно се увеличава хранителната несигурност в глобален мащаб.

 

В доклада  на Съвета се отбелязва, че земеделските стопани са подложени на все по-голям натиск и че сегашната селскостопанска система много често не е в състояние да осигури изкупни цени, които да гарантират адекватно покритие на производствените разходи. ИСС изтъкна, че климатичните стратегии в селското стопанство могат да бъдат ефективни и достъпни само, ако се прилагат в тясно сътрудничество със земеделските стопани, които са основните участници при тяхното изпълнение.

 

Членовете на Комисията по земеделие изразиха задоволство от задълбочения анализ на ИСС и посочените предложения. Бяха зададени редица въпроси свързани с изводите на становището и препоръките посочени в него. Беше отбелязано, че Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони е основният инструмент за провеждане на селскостопанските политики за периода 2023 – 2027 г. За да даде резултати, този инструмент е необходимо да балансира трите стълба на устойчивост – икономически, социален и екологичен. Политиките в националния стратегически план следва да са насочени към създаване, укрепване и запазване на жизнеспособни, конкурентни и пазарноориентирани земеделски стопанства. Едновременно с това е важна и подкрепата за малките и семейните стопанства, които създават заетост и поминък за населението в селските райони.

Депутатите потърсиха мнението на ИСС за новият начин на финансиране, който трябва да влезе в сила от 2023г. Шукадарова заяви, че Съветът подкрепя и по-амбициозен процент на национално съфинансиране към бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. До този момент през двата периода на прилагане на Програма за развитие на селските райони е определено минималното допустимо по регламент национално самоучастие в размер на 15 %.

От 2023 г. националното съфинансиране ще бъде 60 %, което ще компенсира значителното намаление на бюджета от Европейския фонд и ще увеличи възможностите за постигане на целите в заложените интервенции за развитието на селските райони.

 

- реклама -