Инспекцията по труда ще проверява работодатели с провинения

Инспекцията по труда през 2022 г. ще засили своите усилия за борба с недекларирания труд.

Планирана е специална кампания за контрол на работодатели, при които са установени, през изминалата година, повече от веднъж нарушения свързани с това, че лица полагат труд без подписани трудови договори, посочиха от Инспекцията.

Заедно с това ще бъде проведена инспекционна кампания в дейности със сезонна заетост, при която рискът от работа на черно е много висок – хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в летните и зимните курорти в страната.

Запазват се и специалните мерки в плана, гарантиращи масирани проверки целогодишно по отношение на законосъобразното наемане на работна ръка във всички икономически дейности, както и засилен контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“.

Данните от инспекционната дейност на ГИТ за двата сектора, както и различни изследвания, показват, че работодателите в тях са по-склонни да използват недеклариран труд.

В строителството е висок и рискът по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа и от трудов травматизъм.

През 2022 г. ще продължат засилените проверки за въвеждане от работодателите на противоепидемични мерки.

Предвид разширяването в пандемичната обстановка на работата от разстояние, ГИТ планира и инспекционна кампания на работодатели, чиито работници и служители полагат труд от дома.

Поради спецификата на този вид контрол, който изисква от една страна работодателите да съдействат с информация за работещите от вкъщи, а от друга, самите работещи да осигурят достъп на инспекторите в домовете си, по време на кампанията ще бъде използван новоразработеният в Агенцията иновативен начин за инспектиране – чрез въпросници за самоконтрол.

Ресурсите за него – въпросници за самоконтрол, софтуер за изпращане, получаване и обработка на въпросниците и методология за прилагането му, са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по ОПРЧР, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на иновативния метод за контрол, е превенцията.

Този метод позволява на много по-голям брой работодатели, отколкото могат да бъдат проверени от инспекторите, да направят сами оценка в каква степен прилагат трудовото законодателство в своите предприятия и да отстранят несъответствията своевременно.

Така, освен че ще бъдат подобрени условията на труд при конкретния работодател, се намалява и рискът той да бъде санкциониран при евентуална проверка на по-късен етап.

Важно уточнение е, че дори при попълването на въпросниците да е установено несъответствие, то няма да бъде основание за предприемане на мерки и налагане на санкции от страна на контролните органи.

Такива ще бъдат предприемани само ако нарушенията бъдат установени при проверка на място, допълниха от ГИТ.

През годината Инспекцията ще се включи в тематичната кампанията на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), насочена към подобряване на условията на труд „Здравословни работни места: облекчете натоварването“.

За първи път темата на инспекционната кампания съвпада с тази на информационната, която се организира традиционно от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

Така инспекционните ресурси на SLIC се обединяват с информационните на EU-OSHA.

В рамките на кампанията ще бъдат инспектирани, информирани и консултирани как да подобрят ергономията на работните места работодатели в строителството и хранително-вкусовата промишленост.

- реклама -