инспекция

Инспекцията по труда ще поиска несъстоятелност за около 30 фирми

Главна инспекция по труда е идентифицирала около 30 предприятия, за които са събрани или са в процес на събиране годни доказателства за иницииране откриване на производство по несъстоятелност.

Исковите молби ще бъдат подавани поетапно в съда, като първите ще бъдат подадени в Софийски градски съд, съобщиха от ГИТ.

Това е сред новите правомощия на трудовата инспекция

Условието да инициира откриване на производство по несъстоятелност, е работодателят да дължи възнаграждение за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите за три години назад.

За да изпълняват новото си правомощие, юрисконсулти и директори бяха консултирани от специалисти по търговско право какви доказателства трябва да бъдат събирани в рамките на производството по несъстоятелност, за да бъдат годни в съда.

От началото на годината инспекторите по труда са проверили около 250 предприятия, които в отделни периоди през последните три години са имали проблеми със заплащането на труда. Някои от тях се разплатили с работниците и служителите си, благодарение на предприетите от ГИТ действия.

Има предприятия, които дължат възнаграждения за стари периоди, но в момента се разплащат на работниците и служителите си редовно, поради което не може да бъде доказана трайност на неплатежоспособността. В тези фирми контролните органи на Агенцията продължават да осъществяват контрол с цел работещите да получат забавените си за минали периоди възнаграждения.

В около 70 предприятия са идентифицирани проблеми, които ограничават възможността на инспекторите по труда да използват новото си правомощие да инициират откриване на производство по несъстоятелност. Най-сериозен е проблемът с предприятия, които вече не осъществяват дейност и не могат да бъдат открити техни представители или длъжностни лица, за да бъдат предоставени документи за установяване на задълженията, броя на работещите, към които работодателят имат такива, както и периодът на забава.

В тези случаи не могат да бъдат събрани годни доказателства, за да бъдат подадени искови молби в съда. Има и случаи, в които са установени новите собственици – безимотни лица, на които обаче не са предоставени никакви документи. Има предприятия, които имат дейност в цялата страна. Констатирани са задължения към работници и служители само в обекти на територията на конкретна област, но при цялостната проверка е установено, че задълженията са към по-малко от 1/3 от работещите.

- реклама -