Инспекторатът на ВСС установи 127 случая на забавени дела за 6 месеца

Инспекторатът на ВСС установи 127 случая на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода от 1 април до 30 септември 2020 г. Това съобщава на сайта си ВСС.

На днешното си заседание Съдийската колегия е приела данните за установените от инспектората нарушения. За разглеждания период са постъпили общо 264 броя заявления, при 211 броя в предходен отчетен шестмесечен период 01.10.2019 г. – 31.03.2020 г. От тях основателни са били 127 броя, като 29 от тях са по наказателни дела и 98 по граждански, търговски и административни дела. Най-много заявления за забавяне на дела са получени в Софийски апелативен район – 117 броя.

Съдийската колегия прие и отчета на министъра на правосъдието, според който в периода 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г. са изплатени 227 300 лв. обезщетение по 73 заявления, а в периода 01.07.2020 г. – 30.09.2020 г. са изплатени 85 600 лв. по 34 заявления.
- реклама -