Гешев: Искат да ме сменят, за да овладеят прокуратурата (обновена)

Искането на правосъдния министър Надежда Йорданова ВСС да освободи предсрочно главния прокурор Иван Гешев цели „да овладеят прокуратурата“. Това мнение изрази в становището си, внесено във ВСС, самият Гешев. Днес Висшият съдебен съвет стартира разглеждането на искането. На влизане на заседанието той подчерта, че искането на Йорданова остава с впечатлението, че се гони политическата цел за овладяване на прокуратурата от страна „не само“ на изпълнителната власт. „Искането е

механичен сбор от нейни съждения.

Няма никаква връзка с конституцията и законите в старата. От това правно нищо може да се види, че има въобще дълбоко неразбиране на законите в страната. Като го чета останах с впечатлението, че за съжаление не е писано от юристи. Но е писано от поне трима, които не са говорили по между си. Някой разбира върховенството на правото като нещо, което е било налице по времето на Брежнев и Живков, а не по начина, по който функционира целият ЕС. Оставам с впечатлението, че преди 1989 г. сме живели в демокрация“, коментира Гешев.

В становището, цитирано от Труд се посочва, че предложението е в противоречие с Конституцията, Закона за съдебната власт (ЗСВ) и НПК. А като цяло и с общата теория на правото, функционирането на властите и развитието на съдебната реформа.

То не се основава на правни аргументи,

а на  политически съждения и субективни  заключения. И на практика е лична оценка на професионалните и нравствени качества на главния прокурор от настоящия министър на правосъдието.

Иван Гешев посочва, че предложението не съответства на утвърдените правни стандарти. Отбелязва редица пропуски, противоречия и грешки, включително сочени в предложението събития, които не са се състояли.

Обстоятелствата, въз основа на които се прави извод за наличие на основания за предсрочно освобождаване,

не са свързани конкретно с действия или бездействия

на главния прокурор, а по закон отговорността е лична, се казва в становището.

В него са изложени конкретни доводи и възражения по всеки пункт от предложението на министъра на правосъдието. Дори и по тези, които в съответствие с правилата на ВСС следва да бъдат оставени без разглеждане, според Гешев. Причината е, че не се отнасят до действия на главния прокурор, а до други хора и събития. Ето и част от точките, посочени от главния прокурор:

По пункт 1 – относно публикувано на 11 юли 2020 г. в профил  в „Туитър“ съобщение. Твърдението, че

подкрепяйки „законосъобразните“ действия на МВР

(по време на протест), главният прокурор е уронил престижа на съдебната власт, е абсолютно несъстоятелно. То би могло да се възприеме като изявление на министъра, което цели обществен отзвук от придаване на смисъл, какъвто нямат думите на главния прокурор. Предложението в тази част съдържа неверни данни и изводи. Правосъдният министър  изказа „съмнение“, което не е оправдано с годни доказателства.

По пункт 2 – относно искане до Европейския парламент за

снемане на имунитета на евродепутата Елена Йончева.

Това искане не е отправено от Иван Гешев, а от предшественика му на поста главен прокурор. Упрекът е, че обвинител №1 не е предприел „необходимите действия по обективно разследване на обстоятелствата … по обвинението срещу Йончева“. В отговор Гешев напомня, че измененията на Конституцията и ЗСВ  главният прокурор не може да се намесва в работата по конкретни преписки и досъдебни производства. Той не разследва, а ръководи единствено административните ръководители на прокуратурите в страната. Изключено е да извършва действия по разследването и ако допусне това, ще наруши правомощията си.

В предложението на правосъдния министър се посочва, че Иван Гешев не е оттеглил искането за сваляне на имунитета на Йончева. И не е изразил публично позиция по решението на Европейския парламент. Но не се посочва кои са законовите разпоредби, които му дават това право или го задължават да го направи. Като институция Прокуратурата на Република България (ПРБ) не може да коментира упражнени правомощия на друга независима институция. В случая Европейският парламент.

По пункт 3 –  Не са налице данни за действие или бездействие, с които да е нарушена Конституцията. Не е вярно, че прокуратурата е „структурно и организационно…централизирана“. ПРБ е единна, но не централизирана.

Според европейските стандарти задължението заподозрените или обвиняемите да не бъдат представяни като виновни

„не възпрепятства публичните органи

да разпространяват публично информация относно наказателното производство. Когато това е строго необходимо по съображения, свързани с наказателното разследване или от обществен интерес.“

Пункт 4 – не са налице данни за нарушение по чл. 129, ал.3, т.5 от КРБ. Невъзможно е предубеденост да се прояви по въпрос, чието разрешаване не е от правомощието на главния прокурор. Когато не той, а друг се произнася по същество. Твърди се, че е имало изслушване пред Народното събрание на 14.10.2021 г. Но трябва да се има предвид, че такова изслушване не е провеждано, тъй като не е имало действащ парламент.

Пункт 5 – не са конкретизирани лични действия на главния прокурор. Изявлението, което се разглежда в случая, не е на Иван Гешев, а на ПРБ.  Твърди се, че има нарушение на правилата за етично поведение, без да се сочи на кои точно. Отделно твърденията на г-жа Йорданова

не отговарят на установени данни

по водената по случая преписка, която е приключила с постановление за отказ да се образува досъдебно производство поради липса на данни за престъпление.

Пункт 6 е свързан с изказвания за извършен одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД). Цитираните думи кореспондират напълно с твърдения в сигнал. Той е изпратен до главния прокурор Гешев от петима членове на Съдийската колегия на ВСС и един на Прокурорската колегия на ВСС. Главният прокурор е обърнал внимание, че е необходимо констатациите да бъдат потвърдени с експертизи. Няколко месеца по-късно във връзка с проблема са платени близо 40 000 лв. за отстраняване на 23 уязвимости в системата, констатирани с доклада по случая.

Пункт 7 – Главният прокурор приема изложените твърдения „като вероятна политическа оценка на министър Йорданова“ спрямо него. Не е  укоримо да бъдат изпратени

две произведения на български класици

(„Под игото“ на Иван Вазов и сборник разкази на Йордан Йовков) на неправителствена организация.

Пункт 8 – Указанията за подобряване на организацията на работа на ПРБ по прилагане на разпоредбите на чл.53 от НК и чл.72 от НПК по досъдебни производства. Става въпрос за престъпления по транспорта. Те са издадени в съответствие с конституционните правомощия на главния прокурор за законност и методическо ръководство. Направено е след анализ на нормативната уредба и съдебната практика и са в съответствие с действащото законодателство.

Откроена е тревожна тенденция за увеличаване на наказателните производства за управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества. А резултатът е занижени наказания, несъответни на обществената опасност на деянията,

което е крайно несправедливо и руши доверието в съдебната система.

Затова е направено всичко възможно за подобряване на работата на прокурорите  по този вид престъпления. Указано е на всеки 3 месеца да се изготвят обобщени анализи, за да се прецени ефекта от издаденото указание и необходимостта от мерки.

Пункт 9 – в случая се касае за действия на конкретен наблюдаващ прокурор по конкретно досъдебно производство. То е наблюдавано от Софийска градска прокуратура и е спряно, а не прекратено, както посочва правосъдният министър. Използван е цитат не на Иван Гешев, а на  предишния главен прокурор. Не отговаря на истината, че обществото не е уведомявано през продължителен период за посоченото досъдебно производство

В изложението на министъра на правосъдието са направени сложни взаимовръзки между събития в страната и чужбина, които следвало да обосноват

ангажирането на наказателна отговорност

спрямо конкретни лица. След като дори главният прокурор няма правомощия по конкретни наказателни производства, то това би следвало да важи и за представител на изпълнителната власт. Посочените от г-жа Йорданова заключения и препоръки относно хода на висящи досъдебни производства (без да е запозната с материалите) нарушават основни европейски принципи като върховенство на закона и разделение на властите, се отбелязва в становището.

Посочва се, че внесеното предложение по същество е продължение на институционалния натиск срещу прокуратурата от страна на законодателната и изпълнителната власт, който вероятно цели персонална смяна на главния прокурор, овладяване на прокуратурата и подчиняването ѝ на политически и икономически интереси.

- реклама -