Фотоволтаикът на покрива се изплаща за 8 години

Фотоволтаикът на покрива се изплаща за 8 години. Очакваното годишно производство на енергия от фотоволтаична системата на покрива на къща е сред най-важните фактори при вземането на решение за инвестиране. Това пише експертът Мария Манолова в своя статия, цитирана от „Труд“.

Съществуват различни начини за изчисляване

на очакваното годишно енергийно производство. Базата данни на ЕС за слънчевото греене, разработена от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейския съюз, е достъпна безплатно в интернет.

За района на гр. София оптималният наклон на

фотоволтаиците е около 35 градуса. По-големият наклон дава повече производство през зимните месеци, а по-малкият – през летните.

Очакваното годишно производство на енергия от фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност от 5 kW е около 6046 kWh. Данните са за района на западната част на гр. София за къща с южно изложение и достатъчно пространство на покрива.

Годишните нужди от електроенергия

(включително за отопление) възлизат на около 10 017 kWh. На база на очакваното годишно производство на енергия от фотоволтаичната инсталация става ясно, че тя може да обезпечи до 60% от нуждите от електроенергия.

За сметките е прието, че електроуреди

като пералня, миялна, бойлер, готварска печка и други по-малки уреди ще бъдат използвани основно през светлата част на деня. Ако бъде избрана инсталация с цена до 10 хил. лв., при текущата цена за електроенергия (дневна тарифа) срокът на откупуване на инсталацията е около 8 години.

Правилата за инсталиране зависят от мощността

Има особености при изграждането на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници според целта на използването им – за собствено ползване, за продажба и комбинация от двете. Има разлики и според инсталираната мощност – до 10,8 kW; до 20 kW; до 30 kW; до 1 MW и др., пише в своя статия експертът Мария Манолова.

Тук разглеждаме процедурата за инсталации

за производство на енергия за собствени нужди до 20 kW, подходящи за еднофамилни къщи и вили. Процедурата включва подаване на уведомление за инвестиционно намерение до главния архитект на съответната община в срок

до 14 дни преди започване на изграждането ѝ.

В уведомлението се описва мощността на инсталацията и разположението ѝ, като се прилагат проектни решения в части “Конструкции”, “Електро” и/или “ОВК” с чертежи, схеми, изчисления, технически спецификации и указания за изпълнение на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия

към електроразпределителната мрежа.

След извършване монтажа на инсталациите собственикът, заедно с изпълнителя на монтажа, подписват декларация, с която в 14-дневен срок след монтажа уведомяват главния архитект на общината и оператора на електроразпределителната мрежа, че инсталацията е изпълнена

съгласно техническата документация.

Процедурата по присъединяване на ВЕИ инсталации включва проучване от страна на оператора на мрежата, в резултат на което се изготвя становище от него за условията и реда на включване на производителя.

За някои инсталации, включително за потребление

на собствена електрическа енергия с мощност до 10,8 kW, се предвижда облекчен ред, при който срокът за присъединяване е до 30 дни след издаване на становището.

При блоковете процедурата за ток от слънцето е по-сложна

Инсталирането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради не е много сложен процес. Но когато става въпрос за изграждане на подобни инсталации в многофамилни сгради с повече собственици, процесът е по-комплексен, пише в своя статия експертът Мария Манолова.

Според Закона за управление на етажната собственост

се изисква 100% съгласие на собствениците при ползване на общите части за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общи части.

Някои експерти препоръчват да се прилага

регламента от същия закон, които постановява, че при поставяне на технически съоръжения се изисква мнозинство на не повече от 50% от идеалните части. С особена сила това би следвало да важи за микроинсталации с мощност до 800 W/p, които се инсталират индивидуално от домакинствата на балкона.

На практика това са преместваеми обекти,

но всички фотоволтаични системи се третират като строежи по смисъла на Закона за устройство на територията, което силно затруднява инсталирането на т. нар. балконски фотоволтаици.

Липсват подзаконови нормативни актове, които подробно да определят стъпките, сроковете, правомощията за присъединяване

на различни по мощност и ползване обекти,

вкл. такива със съвместно ползване от повече участници и споделяне на енергията между тях, каквито са енергийните общности.

В тези случаи възниква и необходимост от инсталиране на интелигентни електромери и стандартизирани

процедури за виртуално нетно отчитане.

Отчитане, което не е регулирано все още в нормативната рамка у нас. Липсата на такива процедури за отчитане на потребената и отдадената електрическа енергия се оказва пречка пред участието на гражданите като членове на енергийни общности на енергийния пазар.

- реклама -