евро, ЕС, пандемията, бюджет, пари

Фонд „Земеделие“ отваря 5 мерки до края на 2022 г.

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) публикува Индикативния график за предстоящите оторизации до края на годината по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2022.

Графикът е обявен на сайта на ДФЗ-РА.

Първото плащане към фермерите ще бъде направено по преходната национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

Стопаните ще получат първи транш по схемата от 1 до 10 ноември.

Субсидиите по схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1), са предвидени да бъдат наредени в периода от 10 до 20 ноември.

Целта е бюджетът по схемата да бъде изплатен в максимален обем още при първия транш.

Оторизациите по схемите за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“, заложени в Индикативния график, ще започнат от началото на декември.

Преводите по 8-те отделни схеми ще се извършат поетапно – до 20 декември. Припомняме, че в периода от 5 до 31 октомври фермерите трябваше да докажат пред ДФЗ-РА с документи произведената и реализираната продукция.

От 10 и 20 декември ще бъде разплатена и помощта с най-голям бюджет – по Схемата за единно плащане на площ.

Субсидиите по Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2/НР3) ще бъдат преведени в същия период – от 10 до 20 декември 2022 г.

ДФЗ-РА ще направи всичко възможно, за да изплати финансовата подкрепа по Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ преди Нова година – от 20 до 30 декември.

Средствата ще бъдат изчислени по първоначалния слой „Площи, допустими за подпомагане“, при условие че Фондът своевременно разполага с данните в него.

От Фонда напомнят на кандидатите, заявили схемите и мерките на директните плащания, че Индикативният график е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания към тях.

 

 

 

- реклама -