FN представя Албена Атанасова: Децата в риск получават в столичните центрове индивидуализирана грижа

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” стартира Национална кампания в подкрепа на Деинституционализацията на децата и младежите. Тя има за цел в рамките на следващата една година да се популяризира развитието на превантивни и алтернативни услуги за деца и реформата в системата за грижа за деца.

Как Столична община е приела мисията си да намери дом за всяко дете и предостави най-добрите условия за живот, разговаряме със заместник-кмета на София Албена Атанасова.

Има ли на територията на Столична община деца, които живеят още в домове за изоставени деца от стар тип? Кога според вас този процес ще приключи?

До 2011г. на територията на Столична община функционираха 7 Домове за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) за деца и младежи от 3 до 18 годишна възраст.

На 01.03.2011г. се закри първият ДДЛРГ „Христо Ботев“. Процесът на деинституционализация в частта закриване на ДДЛРГ от 3 до 18 годишна възраст приключи в края на 2016г., когато се закри и последният дом.

През този период се закриха и два Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3 години. Към настоящият момент функционира една специализирана институция за деца  от 0 до 3 години – ДМСГД, но тези заведения са пряко подчинени на Министерство на здравеопазването и закриването им е в правомощията на ресорното министерство.

Какви условия са създадени в рамките на общината за извеждането на деца от социални домове?  Колко деца вече се намират в жилища от защитен вид или приемни семейства?

По Проект „Шанс за децата – разкриване на „Центрове за настаняване от семеен тип“ са разкрити и функционират 16 резидентни услуги, от които 13 Центрове за настаняване от семеен тип, 2 Преходни жилища и 1 Защитено жилище в девет района на територията на Столична община – „Красна поляна”, „Люлин”, „Подуяне”, „Овча купел”, „Сердика”, „Надежда”, „Връбница”, „Овча купел” и „Искър”.

Към момента в социалните услуги – резидентен тип са настанени около 171 деца.

По проект „Приеми ме 2015“ към месец ноември 2018г. има 51 приемни семейства с настанени 68 деца.

Каква материална база е осигурена за децата, живеещи в жилища от семеен или защитен вид?

Във всяка една социална услуга има обособено дневно пространство за занимания с деца/ младежи и кухненски кът оборудван с всичко необходимо, където храната се приготвя на място. Изборът на менюто се извършва заедно с децата/младежите, като се съобразява с техните предпочитания.

Спалните помещения са добре обзаведени. Създадена е уютна обстановка и среда близка до семейната. В центровете се предлага индивидуализирана грижа за децата.

Какви центрове има на територията на Общината за социализация на деца с увреждания?

 На територията на Столична община функционират социални услуги за деца както следва:

  • 12 Центрове за настаняване на деца и/или младежи с увреждания
  • 11 Центрове за настаняване на деца и/или младежи без увреждания
  • 6 Дневни центрове за деца и/или младежи с увреждания
  • 10 Центрове за социална рехабилитация и интеграция

Имате ли проблем с персонала, който работи в центровете за интеграция, има ли желаещи да получат необходимата специализация и да се отдадат на подобна кауза? Какво се случва с персонала, който  е работил в домовете от стар тип, намират ли си работа?

След закриване на домовете за деца на персонала е предложено да започне работа в новооткритите социални услуги, след провеждане на обучения.

В този период Столична община работи съвместно и със специалистите на „СКУБАТ” ЕООД в качеството им на външни експерти от фондация “Де Пасарел Холандия”, които в рамките на проекта предоставиха методологична и консултантска подкрепа на тогавашната Дирекция “Социални дейности” за въвеждането на устойчива практика на индивидуализирана директна социална работа, ориентирана към повишаване качеството на живот и социалното включване на децата и младежите.

Целта е да се реализират модели за качествена грижа за деца с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в семейна или среда близка до семейната. Когато говорим за качеството на услугата особено важно е човешкия фактор и ресурс.

При изграждането на центрове и защитени жилища срещате ли подкрепа от местната власт и хора, за могат децата по-лесно да се интегрират?

Преди стартиране на процеса за изграждане на нови социални услуги за деца – резидентен тип се проведе обсъждане в районите, в които предстоеше изграждане на центровете. Нагласите и реакциите на обществото бяха позитивни и в подкрепа на децата в неравностойно положение. И към настоящия момент екипите и децата от центровете провеждат мероприятия в присъствието на хора от общността – дарители и приятели.