Fitch Ratings, перспектива България

Fitch повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на кредитния рейтинг на България до положителна от стабилна

Агенцията потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-‘ в чуждестранна и местна валута, тавана за рейтинг на страната ‘ВВВ+’, както и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута ‘F3′, съобщиха от Министерството на финансите.

Подобряването на перспективата до положителна, отразява оценката на Fitch Ratings, че показателите за развитието на външния сектор на България значително са се подобрили. Продължителният период на постоянен спад на съотношението на външния дълг към БВП и положителните тенденции по текущата сметка доведоха до по-добро представяне на външните финанси на България в сравнение със страните от групата с рейтинг „ВВВ“.

Спрямо другите страни със сходен рейтинг показателите за публичните финанси на страната повлияват положително за повишаването на оценката на рейтинга. От Агенцията очакват бюджетен дефицит за 2017 г. от 0,6 % от БВП. Той е доста по-нисък от групата с рейтинг „ВВВ“. Държавният дълг към БВП ще продължи да намалява под този на страните с рейтинг „ВВВ“.

Растежът на БВП се засилва. Fitch прогнозират икономиката на България да нарасне с 3,0 % през 2017-2018 г. Това съответства на средния темп на растеж за държавите с рейтинг „ВВВ“.

Fitch посочват факторите, които индивидуално или колективно биха предизвикали повишаване на оценката за рейтинга. Това са засилване на потенциала за растеж на БВП и постепенно сближаване с равнищата на доходите спрямо държавите от групата със сходен рейтинг. По-висок икономически растеж без появата на външни дисбаланси. И бюджетна стабилност, която подкрепя устойчивостта на публичния дълг.

Бъдещи развития, които индивидуално или колективно биха довели до преразглеждане на перспективата до стабилна от страна на Агенцията, са по-високи бюджетни дефицити, водещи до бързо влошаване на траекторията на публичния дълг. Както и материализиране на условни задължения. Например подкрепа на държавни предприятия с публични средства.

- реклама -