Евростат излишък фискален резерв

Фискалният резерв е 11,6 млрд. лв.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец август 2017 г. е положително в размер на 2 151,5 млн. лв. (2,2 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 144,7 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 6,7 млн. лева.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към август 2017 г. са в размер на 23 284,8 млн. лв. или 65,7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 492,1 млн. лв. (7,2 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 19 402,6 млн. лв., което представлява 69,2 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към август 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,4 % (1 496,5 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 3 555,4 млн. лв. или 69,8 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 275,4 млн. лева. (8,4 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 9 642,0 млн. лв., което е 68,8 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към август 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 503,9 млн. лв. (5,5 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 6 275,5 млн. лв. или 71,4 % от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 440,6 млн. лв. (7,6 %). Размерът на невъзстановения ДДС към 31.08.2017 г. е 71,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 3 217,2 млн. лв. (63,9 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 124,5 млн. лв. или 75,0 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 765,8 млн. лв. или 77,3 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 5 439,4 млн. лв., което представлява 68,5 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3 % (682,2 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 887,4 млн. лв., което представлява 60,7 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 994,8 млн. лв. или 37,6 % от планираните за годината.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2017 г. възлизат на 21 133,4 млн. лв., което е 57,5 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 19 698,1 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец август 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., новото им увеличение от юли 2017 г., както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Нелихвените разходи са в размер на 19 911,0 млн. лв., което представлява 57,6 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към август 2017 г. са в размер на 18 674,6 млн. лв. (65,9 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 236,3 млн. лв. (19,9 % от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 615,0 млн. лв. или 74,4 % от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2017 г. от централния бюджет възлиза на 607,4 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2017 г. е 11,6 млрд. лв., в т.ч. 11,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2017 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

- реклама -