резерв

Фискалният резерв е 10,3 млрд. лв., обявиха от Министерството на финансите

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, салдото по консолидираната фискална програма на касова основа за 2017 г. е положително в размер на 845,2 млн. лв. (0,8 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 309,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 536,1 млн. лева.

За сравнение в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2017  г. (ЗДБРБ за 2017 г.) е заложен дефицит по КФП за годината в размер на 1 330,0 млн. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с близо 2,2 млрд. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2017 г. са в размер на 35 315,2 млн. лв. или 99,6 % от годишните разчети. В структурно отношение данъчните и осигурителните приходи превишават разчетите за годината с 5,5 на сто, докато изпълнението при неданъчните приходи и помощите е по-ниско от разчета за годината. Съпоставени с предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 741,7 млн. лв. (8,8 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 29 581,3 млн. лв., което представлява 105,5 % спрямо планираните за годината приходи. Преизпълнение на годишните разчети се отчита при повечето от основните данъци и осигурителните вноски. Съпоставено с данните за 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 10,0 % (2 678,6 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 5 644,3 млн. лв. или 110,8 % спрямо предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 607,0 млн. лева (12,1 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 14 532,5 млн. лв., което е 103,7 % спрямо разчетите за годината. Съпоставено с данните за 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 970,8 млн. лв. (7,2 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 9 320,2 млн. лв. или 106,1 % спрямо планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват със 767,3 млн. лв. (9,0 %). Размерът на невъзстановения ДДС към 31.12.2017 г. е 50,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 4 984,5 млн. лв. (98,9 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 194,3 млн. лв. или 117,0 % спрямо разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 039,4 млн. лв. или 104,9 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 8 365,1 млн. лв., което представлява 105,4 % спрямо разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3 % (1 047,3 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 4 213,2 млн. лв., което представлява 88,5 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1 520,7 млн. лв. или 57,5 % от планираните за годината.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2017 г. възлизат на 34 469,9 млн. лв., което е 93,7 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за 2016 г. бяха в размер на 32 491,4 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Нелихвените разходи са в размер на 32 789,6 млн. лв., което представлява 94,9 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2017 г. са в размер на 29 033,7 млн. лв. (102,5 % спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 755,9 млн. лв. (60,5 % от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 792,1 млн. лв. или 95,8 % от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена през 2017 г. от централния бюджет възлиза на 888,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2017 г. е 10,3 млрд. лв., в т.ч. 9,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 декември 2017 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети

МФ очаква излишък от 1,2 млрд. лв по КФП

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2018 г. да бъде положително в размер на 1 211,4 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП). За сравнение за януари 2017 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 884,2 млн. лв. (0,9 % от БВП). Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите през месец януари са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП за януари 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 3 700,5 млн. лв. (9,7 % от годишния разчет), като спрямо януари 2017 г. се отбелязва ръст от 361,7 млн. лева. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо предходната година с 504,4 млн. лв. (15,8 %), като се отчита ръст при повечето от основните данъци и при приходите от осигурителни вноски.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2018 г. са в размер на 2 489,1 млн. лв., което е 6,3 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2017 г. бяха в размер на 2 454,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи основно на по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 84,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2018 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2018 година.

- реклама -