бонусите министерство на финансите Сонсолидирана фискална програма излишък бюджет прогноза салдо приходи разходи излишък административна тежест документи бюджет 2018

Финансите на държавата: Септември – резерв от 11,9 млрд. лв., Октомври – дефицит от 34,7 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към края на септември е 11,9 млрд. лв.

Това съобщават от Министерството на финансите.

11,4 млрд. лв. са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Салдото по КФП на касова основа към месец септември 2017 г. е положително в размер на 2 420,9 млн. лв. (2,4 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 482,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 61,2 млн. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2017 г. са в размер на 26 151,5 млн. лв. или 73,8 % от годишните разчети.


Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2017 г. възлизат на 23 730,5 млн. лв., което е 64,5 % от годишните.

Очаква се октомври да приключи с дефицит от 34,7 млн. лв.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец октомври 2017 г. да бъде положително в размер на 2 386,2 млн. лв. или 2,4 % от прогнозния БВП. На месечна база се очаква дефицит за месец октомври в размер на 34,7 млн. лв.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 година. Той е свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

Традиционно, част от планираните разходи за годината се концентрират в последното тримесечие. Това се дължи основно на по-високите разходи, свързани с разплащане на инфраструктурни и инвестиционни проекти предвид етапите на тяхното изпълнение и приключване на строителния сезон. Освен това през есенно-зимния сезон са по-високи социалните разходи, разходите за издръжка и др. Поради тези фактори се прогнозира превишение на разходите над приходите за последното тримесечие и свиване на отчетения текущо бюджетен излишък.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към октомври 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 29 152,4 млн. лв. (82,3 % от годишния разчет).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 26 766,2 млн. лв., което е 72,8 % от годишния разчет.

- реклама -