ЦСКА

Фалитът на ПФК ЦСКА АД е факт

ПФК ЦСКА АД официално бе обявен в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено. Решението е взето на 9 септември.

Ето какво гласи то:

ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК *****.

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК ***** и разпределение на осребреното имущество.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика.

- реклама -