Евростат: България сред страните в ЕС с най-голям спад в емисиите на CO2 от изкопаеми горива

България е в първата десятка на страните, в които емисиите на CO2 от генерирането на енергия са намалели най-много през 2020 г., сочат данни на Евростат. Тя е на 7-мо място с 13% спад на емисиите.

Според изчисленията на Евростат емисиите са спаднали през 2020 г. във всички държави-членки на ЕС, като най-голям е спадът в Гърция (-18,7%), следвана от Естония (-18,1%), Люксембург (-17,9%), Испания (-16,2%) и Дания (-14,8%). Най-ниски намаления се наблюдават в Малта (-1,0%), Унгария (-1,7%), Ирландия и Литва (и двете -2,6%).

През 2020 г. във всички страни се наблюдава явен спад в потреблението на изкопаеми горива (твърди въглища, лигнитни въглища, шистов нефт, петрол и петролни продукти и природен газ). Най-голямо намаление се наблюдава при всички видове въглища. Потреблението на нефт и петролни продукти също намалява в почти всички държави-членки, докато потреблението на природен газ намалява само в петнадесет държави-членки и се увеличава или остава на същото ниво в дванадесетте други. За разлика от това делът на възобновяемите енергийни източници (особено вятърни, хидро и слънчеви) в производството на електроенергия нараства значително (над 80 тераватчаса повече производство на електроенергия).

Евростат изчислява, че през 2020 г., годината, когато мерките за ограничаване на COVID-19 са широко въведени от държавите-членки на ЕС, емисиите на въглероден диоксид (CO2) от изгарянето на изкопаеми горива (главно петрол и петролни продукти, въглища, торф и природен газ) значително намаляват с 10% в ЕС в сравнение с предходната година. Емисиите на CO2 от използването на енергия допринасят главно за глобалното затопляне и представляват около 75% от всички емисии на парникови газове в ЕС. Те се влияят от фактори като климатични условия (например студена/дълга зима или горещо лято), икономически растеж, численост на населението, транспорт и промишлени дейности.

Емисиите на CO2 от изкопаеми горива се генерират в държава, в която горивата се изгарят за цели като производство на електроенергия, транспорт, производство на стомана и др. Следователно вносът и износът на енергийни продукти оказват влияние: например, ако въглищата се внасят за производство на електроенергия това води до увеличаване на емисиите в страната вносител, докато ако се внася електричество като такова, то няма ефект върху емисиите в страната вносител, тъй като тези емисии ще бъдат отчетени в страната износител, където е произведено електричеството.

- реклама -